• ضایعات یعنی باقیمانده هرچیز شکسته یا نابود شده
  • ضایعات یعنی آشغال ، خرده ریز
  • ضایعات یعنی هر نوع ماده شامل آشغالهای شناور در آب
  • ضایعات یعنی رسوب معلق یا گل و لای ته نشین شده در مجاری آب که توسط جریان آب حرکت داده شود.
  • ضایعات یعنی یک توده جمع شده
  •    بنابراین اولاً ضایعات ترکیبی از اجزاء مختلف حاصل از یک بنای ویران شده می‌باشد، ثانیا” ضایعات مشتمل بر قسمتهای سالمی است که می‌بایست برای شروع مجدد ساخت، تخریب گردد.

   موادی که حاصل تخریب و انهدام نباشند (نظیر شن، پاره آجر، خرده ریزه‌های ناشی از فرسایش، ماسه و غیره) بدون در نظر گرفتن اینکه این مواد در کارگاه بوجود  آمده باشند و یا از محیط همجوار توسط آب به محل کارگاه آورده شده باشند، نیز ضایعات محسوب می‌گردند.