بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه انرژی

 

بیمه های نفت، گاز و پتروشیمی(انرژی)

در بیمه انرژی ریسک های شرکتهای نفتی و گازی در بخش های مختلف همچون سکوهای نفتی، پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعه کاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیان های ناشی از
عدم سود بهره برداری بر اثر توقف عملیات و ریسک های مرتبط با کارکنان این شرکت ها تحت پوشش قرار می گیرد.
بیمه آرمان با تجهیز کمی و کیفی منابع و نیروی انسانی، زمینه همکاری در خصوص انواع بیمه های انرژی با بیمه گذاران بزرگ نفت و انرژی را فراهم کرده است .
پوشش های بیمه آرمان در پروژه های انرژی به دو بخخش کلی زیر تقسیم می شود:

بخش خشکی یا ساحلی (shore On)

عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز ) چاه ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه های حفاری(، پاالیشگاه های نفت، توسعه پالایشگاه های نفت، پاالیشگاه های گاز، توسعه پالایشگاه های گاز، تاسیسات پتروشیمی در حال بهره برداری ، ساخت و نصب تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی، کارخانه های تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره برداری.

بخش دریایی یا فراساحلی (shore Off)

عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز) چاه ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه های حفاری(، ساخت سکوهای حفاری دریایی،
بارگذاری جکت ها، Deck ها و غیره بروی Barge و حمل و استقرار آن ها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهای حفاری
دریایی، بازسازی سکوهای حفاری دریایی، سکوهای حفاری دریایی در حال بهره برداری، لوله گذاری در دریا و خطوط لوله در حال
بهره برداری در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا.

 

 

۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

۰۱۱۴۴۴۵۰۳۴۶

Views: 78