بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

انواع بیمه های مسئولیت

 

 

بخش اول _ انواع بیمه های مسئولیت مدنی را می توان در ۴ گروه زیر دسته بندی نمود

۱ .بیمه مسئولیت مدنی کارفرما

۲ .بیمه مسئولیت حرفه ای.

۳ .بیمه مسئولیت مدنی تولید کننده کالا.

۴ .بیمه مسئولیت مدنی عمومی.

۵ .بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

بخش دوم _ پوشش های تکمیلی در رشته های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۱ -پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری

۲ -پوشش جبران هزینه های پزشکی

۳ -پوشش تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

۴ -پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

۵ -پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه

۶ -پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری

۷ -پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان

۸ -پوشش مسئولیت مجری ذیصالح ساختمان

۹ -پوشش نوسان تعداد کارکنان تا ۲۰ درصد زمان صدور بیمه نامه

۱۰ -پوشش غرامت دستمزد روزانه

۱۱ -پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشناسی

 

اهداف و مزایای بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان 

بازار هدف :

کلیه پروژه های ساختمانهای در حال ساخت با متراژ های مختلف  بازار هدف این بیمه نامه میباشند .

بخش سوم _ نحوه استعلام حق بیمه رشته های بیمه های مسئولیت

– تکمیل فرم پیشنهاد از سوی بیمه گذار .

– ارائه آن به مرکز صدور.

– تحویل پیش نویس بیمه نامه به بیمه گذار.

– پس از تائید آن توسط بیمه گذار توسط بیمه گر ثبت نهائی و اختصاص شماره بیمه نامه

بخش چهارم _ نحوه اعلام خسارت در بیمه های مسئولیت

پس از وقوع حادثه بیمه گذار میبایست فرم اعلام خسارت که در آن موارد زیر تکمیل شده باشد را ارسال نماید:

– نام وامضای بیمه گذاردر صورت حقوقی بودن ایشان ممهور به مهر بیمه گذار

– درج تاریخ تکمیل توسط بیمه گذار یا نماینده قانونی وی

– اعالم حادثه توسط بیمه گذار در زمان تعیین شده (۵ روزکاری)

– ثبت فرم اعالم خسارت بیمه گذار توسط شعبه وبررسی خسارت وپیگیری های بعدی که با بیمه گذار هماهنگ می گردد

بیمه گذار مکلف در مهلت قانونی ۵ روز از زمان اطلاع حادثه را به نزدیکترین شعبه بیمه آرمان اطلاع دهد که در صورت لزوم

پس از بازدید و معاینه زیاندیده توسط پزشک معتمد و دریافت سایر مدارک در صورت تکمیل بودن و قابل پرداخت بودن خسارت

برآورد خسارت انجام و حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز از زمان دریافت مدارک نسبت به تسویه خسارت وارده اقدام نماید .

خرید آنلاین بیمه نامه مسئولیت بصورت غیر حضوری

Views: 110