بیمه مهندسی

 

 

 

انواع بیمه های مهندسی

۱ -بیمه تمام خطر پیمانکاری (CAR)

۲ -بیمه تمام خطر نصب (EAR)

۳ -بیمه تجهیزات و ماشین آالت پیمانکاری (CPM)

۴ -بیمه شکست ماشین آالت (MB)

۵ -بیمه تجهیزات الکترونیک(EE)

۶ -بیمه تمام خطر اموال (PAR)

۷ -بیمه جامع ماشین آالت (CMI)

۸ -بیمه فسادکاال در سردخانه (DOS)

۹ -بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

۱۰ -بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی) سازه های تکمیل شده(CECR)

بازدیدها: ۵۶