بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

انواع بیمه های مسئولیت

 

 

بخش اول _ انواع بیمه های مسئولیت مدنی را می توان در ۴ گروه زیر دسته بندی نمود

۱ .بیمه مسئولیت مدنی کارفرما

۲ .بیمه مسئولیت حرفه ای.

۳ .بیمه مسئولیت مدنی تولید کننده کالا.

۴ .بیمه مسئولیت مدنی عمومی.

۵ .بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

بخش دوم _ پوشش های تکمیلی در رشته های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۱ -پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری

۲ -پوشش جبران هزینه های پزشکی

۳ -پوشش تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

۴ -پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

۵ -پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه

۶ -پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری

۷ -پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان

۸ -پوشش مسئولیت مجری ذیصالح ساختمان

۹ -پوشش نوسان تعداد کارکنان تا ۲۰ درصد زمان صدور بیمه نامه

۱۰ -پوشش غرامت دستمزد روزانه

۱۱ -پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشناسی

 

اهداف و مزایای بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان 

بازار هدف :

کلیه پروژه های ساختمانهای در حال ساخت با متراژ های مختلف  بازار هدف این بیمه نامه میباشند .

بخش سوم _ نحوه استعلام حق بیمه رشته های بیمه های مسئولیت

– تکمیل فرم پیشنهاد از سوی بیمه گذار .

– ارائه آن به مرکز صدور.

– تحویل پیش نویس بیمه نامه به بیمه گذار.

– پس از تائید آن توسط بیمه گذار توسط بیمه گر ثبت نهائی و اختصاص شماره بیمه نامه

بخش چهارم _ نحوه اعلام خسارت در بیمه های مسئولیت

پس از وقوع حادثه بیمه گذار میبایست فرم اعلام خسارت که در آن موارد زیر تکمیل شده باشد را ارسال نماید:

– نام وامضای بیمه گذاردر صورت حقوقی بودن ایشان ممهور به مهر بیمه گذار

– درج تاریخ تکمیل توسط بیمه گذار یا نماینده قانونی وی

– اعالم حادثه توسط بیمه گذار در زمان تعیین شده(۵ روزکاری)

– ثبت فرم اعالم خسارت بیمه گذار توسط شعبه وبررسی خسارت وپیگیری های بعدی که با بیمه گذار هماهنگ می گردد

بیمه گذار مکلف در مهلت قانونی ۵ روز از زمان اطالع حادثه را به نزدیکترین شعبه بیمهآرمان اطالع دهد که در صورت لزوم

پس از بازدید و معاینه زیاندیده توسط پزشک معتمد و دریافت سایر مدارک در صورت تکمیل بودن و قابل پرداخت بودن خسارت

برآورد خسارت انجام و حداکثر ظرف مدت ۱۴روز اززمان دریافت مدارک نسبت به تسویه خسارت وارده اقدام نماید .

بازدیدها: ۸۹

3% تخفیف
نشد اینبار
فایل های موفقیت رایگان
تقریبا نزدیک بودی
2% تخفیف
بازی کامپیوتر رایگان
نشد که بشه
حوادث انفرادی رایگان
نزدیک شده بودی
1% تخفیف
آتش سوزی مسکونی رایگان
دوره های آموزشی خفن با تخفیف ویژه
شانستو برای برنده شدن جایزه امتحان کن!
ایمیل تون رو برای برنده شدن یک جایزه بی نظیر وارد کنید، شانس شما واقعا چقدر هستش؟؟
قوانین بازی:
  • برای هر فرد فقط یکبار
  • با فرد متقلب برخورد میشه