بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه اعتباری

  بیمه های اعتباری خسارت های مالی بیمه گذاران که ناشی از عملیات مالی و پولی وام گیرندگان است را تحت پوشش قرار میدهد. درواقع خطرهای بازرگانی و خطرهای سیاسی (اقدامهای سیاسی) رد این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرند.

انواع بیمه های اعتباری، عبارتند از

۱- بیمه اعتبار داخلی ۲- بیمه اوراق قرضه ۳- بیمه معامالت بینالمللی ۴- بیمه اعتبار وام نقدی ۵- بیمه های عمر اعتبار ۶- بیمه های بیماری و حوادث اعتباری ۷- بیمه حساب های سپرده ۸- بیمه حساب های دریافتیبیمه های اعتباری را که جزو بیمه های اموال و زیان های پولی است، میتوان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود. در بخش خارجی، فروشندگان کالا و خدمات از یک نوع پوشش بیمه ای به نام بیمه نامه اعتباری صادراتی برخوردار شده و زیانهایی مانند ریسک های سیاسی، تغییر قوانین و مقررات دولت ها و … را تحت پوشش قرار میدهند. اما در بخش داخلی، بیمه تسهیلات اعطایی و بیمه فروش های اعتباری، از جمله مهمترین بیمه نامه های اعتباری هستند.

استعلام نرخ بیمه اعتباری

Visits: 14