بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
تاثیر فناوری بر پیشبرد بیمه

مطالعه مروری نقش تأثیر فناوری اطلاعات بر پیشبرد صنعت بیمه

مطالعه مروری نقش تأثیر فناوری اطلاعات بر پیشبرد صنعت بیمه

تاثیر فناوری پیشبرد بیمه، ﭼﮑﯿﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎﺳﺘﻦ رﯾﺴﮏ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد را ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻠﯽ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ) درﺻﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری (ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﻧﻔﻮذ آن ﻓﺮق دارد. اﻣﺮوزه ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪد ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺑﻼک ﭼﯿﻦ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ) ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺑﻼک ﭼﯿﻦ و…(در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﯿﻤﻪ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﯾﺴﮏ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ را ﮐﺎﻣﻼ در دﺳﺘﺮس و ﺑﺮﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد. ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﯿﻤﻪ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻤﺎم واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار اراده ﮐﻨﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﯿﻤﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ.مطالعه مروری نقش تأثیر فناوری اطلاعات بر پیشبرد صنعت بیمه

نقش فناوری اطلاعات بر کسب و کار صنعت بیمه

در سالهای اخیر استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکار ناپذیر بوده و این امر موجب سرعت در انجام امور شده است و گسترش اینترنت باعث گردیده که شرایط و روش های کسب و کار نیز مدام در حال تغییر و تحول قرار گیرد . صنعت بیمه نیز همانند تمام صنایع دیگر نیاز مند انطبا ق با دگرگونیهای جدید شکل گرفته جهانی در ارتباط با کسب و کار می باشد شرکت های بیمه ای که توانسته اند در رویکردهای کسب و کار و استراتژیهای خود تحول ایجاد کنند و بهره مناسبی از فناوری اطلاعات گرفته اند از رشد مناسبی نیز برخوردار شده اند . بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و همچنین مدیریت اطلاعات است که باعث ایجاد تحولی عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت شده است به طوری که سطح ارتباط بیمه گزار را افزایش داده و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. در این مقاله ضمن بیان کاربردها و محورهای به کارگیری فناوری اطلاعات و چالش های فراروی توسعه آ ن در صنعت بیمه، به بررسی کسب و کار الکترونیکی در صنعت بیمه و تاثیر فناوری اطلاعات بر کسب و کار و فروش شرکت های بیمه پرداخته می شود .

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *