بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
بيمه کامل گاوداری های روستایی (بومی آمیخته

بیمه کامل گاوداری های روستایی (بومی آمیخته

بیمه کامل گاوداری های روستایی (بومی آمیخته

بیمه کامل شامل چه مواردی است؟

 • شامل دو بیمه نامه پایه و الحاقی است.

 

آیا دامدار می تواند فقط بیمه پایه را انتخاب کند؟

 • بله

 

آیا دامدار می تواند فقط بیمه الحاقی را انتخاب کند؟

 • خیر – شرط صدور بیمه الحاقی داشتن بیمه نامه پایه است.

 

دامدار چه مبلغی باید بابت بیمه کامل (بیمه پایه+بیمه الحاقی) هر رأس پرداخت کند ؟

 • تلیسه آبستن و گاو شیری: ۱۱۱۴۲۷۷ ریال
 • گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماه: ۳۵۳۸۱۱ ریال
 • گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماه: ۵۱۸۸۶۶ ریال
 • گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله: ۸۳۶۸۵۴ ریال

به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می شود

 

مدت‌زمان قرارداد بیمه گاوداری شیری روستایی چقدر است؟

 • از تاریخ صدور بیمه نامه به مدت یک سال شمسی

 

آیا گوساله های های کوچک تر از یک ماه را می‌توان بیمه کرد؟

 • خیر – گوساله های کوچک تر از یک ماه قابل بیمه شدن نیستند.

 

حداکثر تا چه سنی می توان یک گاو را بیمه کرد؟

 • گاو ماده: حدکثر تا هشت سالگی
 • گاو نر: حداکثر تا چهار سالگی

 

در چه صورتی به دامدار غرامت پرداخت می‌شود؟

 • تلف شدن دام در اثر بیماری‌های تحت پوشش بیمه (غرامت تلفات)
 • ذبح دام در اثر بیماری های تحت پوشش بیمه (غرامت ذبح)

 

حداکثر غرامت بیمه پایه که بابت تلفات به ازای هر رأس به دامدار پرداخت می‌شود چقدر است؟

 • بسته به علت تلفات گاو یا گوساله مبلغ پرداختی بر اساس بیمه پایه یا بیمه الحاقی محاسبه خواهد شد
مورد بیمهغرامت بیمه پایه(ریال)غرامت بیمه الحاقی(ریال)
تلیسه آبستن و گاو شیری۳۹۶۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰
گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماهه۲۱۰۰۰۰۰۰۱۱۲۰۱۴۰۰
گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماهه۲۹۵۵۱۷۵۷۱۵۷۶۲۹۰۰
گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله۲۹۷۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰

آیا غرامت تلفات گروه گوساله های ماده ۱ تا ۱۵ ماه یکسان است؟

 • خیر – غرامت گوساله های ماده گروه سنی ۱ تا ۱۵ ماهه بر اساس سن در زمان تلف شدن دام و بر اساس جدول زیر پرداخت می شود:
مورد بیمهغرامت تلفات بیمه پایه(ریال)غرامت تلفات بیمه الحاقی(ریال)
گوساله ماده ۱ ماهه۷۷۰۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۰
گوساله ماده ۲ ماهه۹۲۵۰۰۰۰۵۴۵۰۰۰۰
گوساله ماده ۳ ماهه۱۰۸۰۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۰
گوساله ماده ۴ ماهه۱۲۳۵۰۰۰۰۶۹۵۰۰۰۰
گوساله ماده ۵ ماهه۱۳۹۰۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
گوساله ماده ۶ ماهه۱۵۴۵۰۰۰۰۸۴۵۰۰۰۰
گوساله ماده ۷ ماهه۱۷۰۰۰۰۰۰۹۲۰۰۰۰۰
گوساله ماده ۸ ماهه۱۸۵۵۰۰۰۰۹۹۵۰۰۰۰
گوساله ماده ۹ ماهه۲۰۱۰۰۰۰۰۱۰۷۰۰۰۰۰
گوساله ماده ۱۰ ماهه۲۱۶۵۰۰۰۰۱۱۴۵۰۰۰۰
گوساله ماده ۱۱ ماهه۲۳۲۰۰۰۰۰۱۲۲۰۰۰۰۰
گوساله ماده ۱۲ ماهه۲۴۷۵۰۰۰۰۱۲۹۵۰۰۰۰
گوساله ماده ۱۳ ماهه۲۶۳۰۰۰۰۰۱۳۷۰۰۰۰۰
گوساله ماده ۱۴ ماهه۲۷۸۵۰۰۰۰۱۴۴۵۰۰۰۰
گوساله ماده ۱۵ ماهه۲۹۵۵۱۷۵۷۱۵۷۶۲۹۰۰

آیا غرامت تلفات گروه گوساله های نر ۱ تا ۱۵ ماه یکسان است؟

 • خیر – غرامت گوساله های نر گروه سنی ۱ تا ۱۵ ماهه بر اساس سن در زمان تلف شدن دام و بر اساس جدول زیر پرداخت می شود:
مورد بیمهغرامت تلفات بیمه پایه(ریال)غرامت تلفات بیمه الحاقی(ریال)
گوساله نر ۱ ماهه۵۵۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰
گوساله نر ۲ ماهه۶۶۰۰۰۰۰۳۸۵۰۰۰۰
گوساله نر ۳ ماهه۷۷۰۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰
گوساله نر ۴ ماهه۸۸۰۰۰۰۰۴۹۵۰۰۰۰
گوساله نر ۵ ماهه۹۹۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
گوساله نر ۶ ماهه۱۱۰۰۰۰۰۰۶۰۵۰۰۰۰
گوساله نر ۷ ماهه۱۲۱۰۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۰
گوساله نر ۸ ماهه۱۳۲۰۰۰۰۰۷۱۵۰۰۰۰
گوساله نر ۹ ماهه۱۴۳۰۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰
گوساله نر ۱۰ ماهه۱۵۴۰۰۰۰۰۸۲۵۰۰۰۰
گوساله نر ۱۱ ماهه۱۶۵۰۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰۰
گوساله نر ۱۲ ماهه۱۷۶۰۰۰۰۰۹۳۵۰۰۰۰
گوساله نر ۱۳ ماهه۱۸۷۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۰
گوساله نر ۱۴ ماهه۱۹۸۰۰۰۰۰۱۰۴۵۰۰۰۰
گوساله نر ۱۵ ماهه۲۱۰۰۰۰۰۰۱۱۲۰۱۴۰۰

بیمه کامل گاوداری های روستایی (بومی آمیخته

حداکثر غرامت بیمه پایه که بابت ذبح اجباری به ازای هر رأس به دامدار پرداخت می‌شود چقدر است؟

 • بسته به علت ذبح اجباری گاو یا گوساله مبلغ پرداختی بر اساس بیمه پایه یا بیمه الحاقی محاسبه خواهد شد
مورد بیمهغرامت ذبح اجباری بیمه پایه(ریال)غرامت ذبح اجباری بیمه الحاقی(ریال)
تلیسه آبستن و گاو شیری۱۵۸۴۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰۰
گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماهه۴۶۲۰۰۰۰۲۴۷۵۰۰۰
گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماهه۱۱۸۲۰۷۰۲۶۳۰۵۱۶۰
گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله۵۹۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۰

آیا غرامت ذبح اجباری  گروه گوساله های ماده ۱ تا ۱۵ ماه یکسان است؟

 • خیر – غرامت ذبح اجباری گوساله های ماده گروه سنی ۱ تا ۱۵ ماهه بر اساس سن در زمان ذبح اجباری گوساله و بر اساس جدول زیر پرداخت می شود:
مورد بیمهغرامت ذبح اجباری بیمه پایه(ریال)غرامت ذبح اجباری بیمه الحاقی(ریال)
گوساله ماده ۱ ماهه۴۱۵۸۰۰۰۲۵۳۸۰۰۰
گوساله ماده ۲ ماهه۴۹۰۲۵۰۰۲۸۸۸۵۰۰
گوساله ماده ۳ ماهه۵۶۱۶۰۰۰۳۲۲۴۰۰۰
گوساله ماده ۴ ماهه۶۲۹۸۵۰۰۳۵۴۴۵۰۰
گوساله ماده ۵ ماهه۶۹۵۰۰۰۰۳۸۵۰۰۰۰
گوساله ماده ۶ ماهه۵۷۵۰۵۰۰۴۱۴۰۵۰۰
گوساله ماده ۷ ماهه۸۱۶۰۰۰۰۴۴۱۶۰۰۰
گوساله ماده ۸ ماهه۸۷۱۸۵۰۰۴۶۷۶۵۰۰
گوساله ماده ۹ ماهه۹۲۴۶۰۰۰۴۹۲۲۰۰۰
گوساله ماده ۱۰ ماهه۹۷۴۲۵۰۰۵۱۵۲۵۰۰
گوساله ماده ۱۱ ماهه۱۰۲۰۸۰۰۰۵۳۶۸۰۰۰
گوساله ماده ۱۲ ماهه۱۰۶۴۲۵۰۰۵۵۶۸۵۰۰
گوساله ماده ۱۳ ماهه۱۱۰۴۶۰۰۰۵۵۷۴۰۰۰
گوساله ماده ۱۴ ماهه۱۱۴۱۸۵۰۰۵۹۲۴۵۰۰
گوساله ماده ۱۵ ماهه۱۱۸۲۰۷۰۲۶۳۰۵۱۶۰

آیا غرامت ذبح اجباری گروه گوساله های نر ۱ تا ۱۵ ماه یکسان است؟

 • خیر – غرامت ذبح اجباری گوساله های نر گروه سنی ۱ تا ۱۵ ماهه بر اساس سن در زمان ذبح اجباری گوساله و بر اساس جدول زیر پرداخت می شود:
مورد بیمهغرامت تلفات بیمه پایه(ریال)غرامت تلفات بیمه الحاقی(ریال)
گوساله نر ۱ ماهه۲۶۴۰۰۰۰۱۵۸۴۰۰۰
گوساله نر ۲ ماهه۳۰۳۶۰۰۰۱۷۷۱۰۰۰
گوساله نر ۳ ماهه۳۳۸۸۰۰۰۱۹۳۶۰۰۰
گوساله نر ۴ ماهه۳۶۹۶۰۰۰۲۰۷۹۰۰۰
گوساله نر ۵ ماهه۳۹۶۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰
گوساله نر ۶ ماهه۴۱۸۰۰۰۰۲۲۹۹۰۰۰
گوساله نر ۷ ماهه۴۳۵۶۰۰۰۲۳۷۶۰۰۰
گوساله نر ۸ ماهه۴۴۸۸۰۰۰۲۴۳۱۰۰۰
گوساله نر ۹ ماهه۴۵۷۶۰۰۰۲۴۶۴۰۰۰
گوساله نر ۱۰ ماهه۴۶۲۰۰۰۰۲۴۷۵۰۰۰
گوساله نر ۱۱ ماهه۴۶۲۰۰۰۰۲۴۶۴۰۰۰
گوساله نر ۱۲ ماهه۴۵۷۶۰۰۰۲۴۳۱۰۰۰
گوساله نر ۱۳ ماهه۴۴۸۸۰۰۰۲۳۷۶۰۰۰
گوساله نر ۱۴ ماهه۴۳۵۶۰۰۰۲۲۹۹۰۰۰
گوساله نر ۱۵ ماهه۴۲۰۰۰۰۰۲۲۴۰۲۸۰

 در صورت ذبح اجباری گاو یا گوساله به علت عواملی غیر از عوامل تحت پوشش بیمه آیا غرامتی به دامدار پرداخت می‌شود؟

 • خیر – در صورتی که عاملی که باعث ذبح اجباری گاو یا گوساله شده از عوامل خطر بیمه نباشد هیچ غرامتی پرداخت نمی شود.

 

آیا از طرف دولت برای بیمه کامل (بیمه پایه + بیمه الحاقی) گاوهای شیری روستایی (گاو آمیخته) کمک هزینه ای پرداخت می شود؟

 • بله – بخشی از هزینه بیمه پایه هر راس دام مطابق جدول زیر توسط دولت پرداخت می شود:
مورد بیمهکل حق بیمه(ریال)سهم دولت(ریال)سهم دامدار(ریال)
تلیسه آبستن و گاو شیری۱۵۶۱۱۴۶۴۴۶۸۶۹۱۱۱۴۲۷۷
گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماهه۴۹۳۳۰۶۱۳۹۴۹۶۳۵۳۸۱۱
گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماهه۷۲۴۵۰۴۲۰۵۶۳۸۵۱۸۸۶۶
گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله۱۱۵۳۷۸۰۳۱۶۹۲۶۸۳۶۸۵۴

در چه مواردی مبلغ غرامت بر اساس بیمه پایه  پرداخت می‌شود؟

 • تب برفکی
 • سل
 • بروسلوز(تب مالت)
 • شاربن (سیاه زخم)
 • لمپی اسکین
 • مارگزیدگی
 • هاری
 • سایر بیماری های نوظهور واگیرار و قرنطینه‌ای (با تایید رسمی سازمان دامپزشکی)
 • آتش‌سوزی غیرعمد
 • زلزله
 • سرما و یخ زدگی
 • سیل
 • صاعقه
 • طوفان

 

در چه مواردی مبلغ غرامت بر اساس بیمه الحاقی  پرداخت می‌شود؟

 • آب آوردن شکم (آسیت)
 • آبسه ریوی
 • آبسه کبدی (تشخیص کالبد گشایی)
 • اتساع و زخم های خونریزی دهنده شیردان
 • اسهال مزمن
 • اکتینوباسیلوز
 • اکتینومایکوز
 • بیرون زدگی رحم به صورتی که قابل درمان نباشد (پرولاپس)
 • پارگی رحم
 • پاستورلوز
 • پنومونی
 • پیچ خوردگی روده ها
 • تب شیر یا فلجی بعد از زایمان
 • تب نزله ای بدخیم
 • تورم ضربه ای نگاری (TRP)
 • تیلریوز
 • جابجایی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به درمان
 • در رفتگی و شکستگی اندام‌های حرکتی
 • ستون فقرات و دنده‌ها
 • سالمونلوز
 • سخت زایی
 • سندروم زمین گیری
 • سنگ‌های کیسه صفراوی
 • سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ (انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی شیردان)
 • سیروز کبدی
 • شاربن علامتی
 • عفونت و نارسائی کلیه
 • عفونت های رحمی (متریت سپتیک، اندومتریت مزمن، پیومتریت)
 • فتق دیافراگماتیک
 • کوری دو چشم
 • لپتوسپیروز
 • لنگش (ناشی از گندیدگی سم و عفونت مفاصل)
 • نفخ حاد شکمبه
 • ورم پرده خارجی قلب (پریکاردیت)
 • ورم پرده صفاق (پریتونیت)
 • ورم پستان فوق حاد
 • هپاتیت
 •  یون

 

توضیح مهم:

در مورد بیماری‌های عفونی واکسن دار مثل تب برفکی، شاربن یا سیاه‌زخم در مناطقی که واکسیناسیون توسط دامپزشکی توصیه‌شده است در صورت ارائه گواهی انجام واکسیناسیون از سازمان دامپزشکی تحت پوشش بیمه می‌باشند.

 

استثنائات و مواردی که شامل بیمه نمی‌شود چه مواردی هستند؟

 • سرقت
 • اختلافات محلی
 • توقیف و مصادره دام
 • شورش و بلوا
 • جنگ
 • عدم مراقبت صحیح از دام
 • تلفات ناشی از عدم مایه‌کوبی صحیح و به‌موقع بیماری‌های واکسن دار

 

برای بیمه کردن گله چه کارهایی باید انجام گیرد :

۱-تماس دامدار با کارشناس صندوق بیمه کشاورزی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست کتبی جهت بیمه نمودن دام

۲-مراجعه کارشناس به محل دامداری برای ارزیابی و ثبت مشخصات دام

۳-ثبت اطلاعات دامدار و مشخصات دام ها در سامانه جامع صندوق بیمه بانک کشاورزی

۴-واریز حق بیمه توسط دامدار به حساب صندوق بیمه بانک کشاورزی

۵-صدور بیمه نامه و امضاء آن توسط دامدار و کارشناس بیمه گر و شرکت خدمات بیمه ای مربوطه

 

در صورت بروز تلفات دامدار چگونه می تواند جهت دریافت خسارت اقدام نماید ؟

۱-مراجعه به شرکت خدمات بیمه ای و یا شعبه مربوطه بانک کشاورزی

۲-تکمیل و ارائه فرم درخواست غرامت

۳-تماس با کارشناس ارزیاب خسارت بیمه بانک کشاورزی در شعبه مربوطه

۴-هماهنگی با کارشناس مربوطه جهت بازدید از دام تلف شده و بررسی علت تلفات

۵-ثبت مورد تلفات درسامانه جامع صندوق بیمه بانک کشاورزی توسط کارشناس ارزیاب خسارت

۶- پس از طی مراحل اداری در صندوق بیمه بانک کشاورزی مبلغ غرامت به حساب بانک کشاورزی دامدار واریز خواهد شد.

 

دامدار چگونه می تواند مراحل مربوط به بیمه نامه و یا غرامت های خود را پیگیری کند؟

دامدار با مراجعه به قسمت ورود به عنوان مشتری سامانه جامع صندوق بیمه بانک کشاورزی و وارد کردن اطلاعات شخصی خودش می تواند موارد مربوط به بیمه نامه خود را بررسی نماید.

 

نکات مهم در صدور بیمه نامه  :

۱- متقاضی بیمه شخصیت حقیقی یا حقوقی است که به امر دامداری اشتغال دارد.

۲- بیمه گله متقاضیانی که شغل آنها قصابی ، دلالی و… می باشد امکان پذیر نیست و درصورت مشخص شدن بیمه گله بنام شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، بیمه نامه صارده از درجه اعتبار ساقط و ابطال می گردد

۳- دامدار بایستی تمام دام های تحت مالکیت ) کل گله اعم از بالغ و نابالغ ( خود را طبق ضوابط و مقررات صندوق، بیمه نماید .

۴- کلیه دام ها در صورت عدم دارا بودن شماره بدن یا پلاک شناسایی باید پلاک کوبی و شماره های مربوطه در بیمه نامه درج گرد

Visits: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *