۴.مدت بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان چند روز است؟

مدت بیمه‌نامه یکسال است.

۵.تعهدات شرکت بیمه دی در بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان چقدر است؟

در کلیه بیمه‌نامه‌ها یک دیه به تناسب ماه عادی و حرام در تعهد بیمه‌گر خواهد بود.

۶.چه مواردی در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان در تعهد بیمه‌گر نیست؟

انجام معالجه، مداوا  و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خارج از تخصص بیمه‌گذار باشد مگر آنکه زیاندیده نیاز به فوریت‌های پزشکی داشته باشد و متخصص مربوطه در دسترس نباشد.

بیمه‌گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب‌آور، تمرکز و هوشیاری لازم برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود.

انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

هر نوع خسارتی که منشا آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته‌ای باشد مگر آن که استفاده از آن‌ها برای معالجه بیمار ضروری باشد.

عدم‌النفع

عمد بیمه‌گذار

جرایم و جزای نقدی

۷.در بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان، اگر خسارتی توسط منشی پزشک به بیمار وارد شود، آیا خسارت قابل پرداخت می‌باشد؟

خیر، در تعهد بیمه‌گر نیست.

۸.در صورتی که صدور رأی دادگاه موکول به سال‌های آینده گردد، پرداخت خسارت بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

پرداخت خسارت دیه به تناسب دیه سال جاری تا سقف تعهد بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲