علم اکچوئری (ACTUARIAL) از سابقه طولانی برخوردار می باشد، اما در ایران سابقه آن کمتر از ده سال برآورد شده است. بنیانگذاران علم آن در ایران استاد محمد علی جوهریان می باشد.
اکچوئری یک سری علم محاسباتی است که در بانک ها و موسسات بیمه ای و اعتباری کاربرد دارد، بنابراین علم اکچوئری مرجع اساسی جهت فعالیت های مالی محسوب می شود.همچنین علم اکچوئری به معنای اصل مدیریت ریسک نیز به کار می رود.علم اکچوئری با محاسبه ریسک اجرای پروژه، موفقیت انجام پروژه را تضمین می نماید، معنای لغوی اکچوئری در بیمه به معنای محاسبات فنی بیمه ها است.
اما اکچوئرها چه کسانی می باشند:
اکچوئرها افرادی هستند که براساس تخصص هایی که در زمینه صنعت خاصی دارند، توانایی انجام محاسبات و برآوردهای مالی مربوط به آن صنعت را دارند و به بررسی تعادل بین درآمد و هزینه در سال های آتی می پردازند.

به بیان دیگر اکچوئرها با استفاده از مفروضاتی عدم اطمینان های با اهمیت راجع به آینده را حل می نمایند.حال به بیان وظایف اکچوئرها می پردازیم.اکچوئری چیست؟ اکچوئرها ریسک هایی که حذف شدنی نیستند یا تا حد مناسبی کاهش پذیر نیستند را شناسایی و راهکار تامین مالی آن را ارائه می کنند. تامین مالی ریسک یعنی مجموع تدابیری که از طرق مختلف منابع لازم را برای بازسازی خسارات احتمالی با انجام کمترین هزینه فراهم می کند که به دو طریق ذیل می باشد:
تامین وجوه برای خسارت های معین یا همان نگهداری ریسک، خرید پوشش بیمه ای یا همان انتقال ریسک. اما برخورد آگاهانه در تصمیم گیری مربوط به انجام ریسک یا انتقال ریسک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که اگر در شناسایی ریسک دقت کافی نشود احتمال دارد که تداوم فعالیت شرکت به خطر بیفتد.اما انتقال ریسک به این مفهوم است که به طور مثال یک شرکت جهت توزیع کالاهای خود به مشتریان از یک پیمانکار استفاده نماید که باعث واگذار شدن ریسک خطرات ناشی از حمل ونقل کالامی گردد.اکچوئرها به این موضوع می پردازند که ریسک ها در چه مواقعی نگهداری یا انتقال داده شود. هنگامی که ریسک ها انتقال داده می شود پیش بینی برنامه ریزی ساده و روشن است، ولی هنگامی که ریسک ها نگهداری می شوند پیش بینی برنامه ریزی برای تامین مالی مورد نیاز به سادگی امکان پذیر نیست.اما محاسبات اکچوئری: محاسبات اکچوئری تلفیقی از مجموعه عوامل مخاطره آمیز و عواملی که میزان ارزش پول پرداختنی را در زمان مقرر تعیین می کند به بیان دیگر با محاسبات اکچوئری ریسک ها شناسایی می شوند.حال به بیان کاربردهای اکچوئری و بیان یک مثال خاص می پردازیم: روش های اکچوئری ریسک ها توسط بانک ها، شرکت های بیمه و اعتبار دهندگان مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر مجامع حرفه ای دنیا استفاده از روش های اکچوئری را به منظور برآورد هزینه بازنشستگی توصیه می کنند که به نقل از رییس کل وقت بیمه مرکزی علم اکچوئری با شناسایی ریسک ها به طرح های بیمه ای اعتبار می دهد.
توضیحاتی درباره اکچوئری طرح های بازنشستگی:
براساس استاندارد حسابداری شماره ۲۷ ایران طرح های مزایای بازنشستگی باید ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری را در زیر ترازنامه و یادداشت های توضیحی به نحو مناسب افشا نماید.لذا بحث حسابداری طرح های بازنشستگی مستلزم درک عمومی فنونی است که اکچوئرها به کار می برند.روش های ارزیابی اکچوئری به منظور فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز کارفرمایان و طرح ها در زمینه تامین وجوه طرح، ارزیابی تعهدات و مزایای بازنشستگی مورد استفاده قرار می گیرد. مفروضات اکچوئری در طرح های بازنشستگی: ۱- نرخ سود مورد انتظار (بازده دارایی های طرح): سود مورد انتظار در ارزیابی اکچوئری نرخ متوسط سودی است که انتظار می رود از سرمایه گذاری وجوه طرح به دست آید. از آنجایی که در بیشتر موارد سرمایه گذاری ها شامل سهام شرکت ها و اوراق بدیهی می باشد سود شامل سود سهام و سود تعیین شده و سود و زیان ناشی از تغییر قیمت سرمایه گذاری ها است ۲۰- هزینه اداره طرح: هزینه اداره طرح بازنشستگی عبارت است از حق و ضمه های پرداختی به وکلا، اکچوئرها و حسابدارها می باشد. -مزایای بازنشستگی: مفروضاتی که در مزایای بازنشستگی وجود دارد عبارت است از الف) سطح حقوق آتی: مزایا در بیشتر طرح ها بر اساس سطح حقوقی آتی پرداخت می گردد. برای مثال مزایا ممکن است بر اساس درصدی از حقوق به ازای هر سال یا آخرین حقوق یا متوسط حقوق چند سال آخر باشد. برای مثال در قانون کار مزایای پایان خدمت بر مبنای آخرین حقوق محاسبه می شود. در این نوع طرح ها لازم است افزایش معمولی در حقوق ناشی از افزایش سنوات خدمت در محاسبات منظور شود. ب) سطح هزینه زندگی: به منظور حمایت از قدرت خرید مزایای بازنشستگی بعضی از طرح ها مزایا را هرچند مدت یک بار بر مبنای تغییر در شاخص های خاص مانند شاخص های قیمت مصرف کننده یا هزینه خانوار تعدیل می کنند. اکچوئرها باید در برآورد هزینه چنین طرح هایی تغییر مورد انتظار در شاخص هزینه زندگی را در نظر بگیرد. ج) نرخ مرگ و میر د) سن بازنشستگی: معمولادر بیشتر موارد سن بازنشستگی معمولی تعیین شده است، اما در بعضی از طرح ها به کارکنان اجازه داده می شود بعد از سن بازنشستگی با شرایط معینی به کار خود ادامه دهند. اکچوئر باید تاثیر این عوامل را بر پرداخت نهایی مزایا در نظر بگیرد. ه) خروج کارکنان از طرح: اکچوئر باید تاثیر گردش کارکنان را در محاسبات خود مدنظر قرار بدهد. ر) شرایط استحقاق: در بعضی از طرح ها شرط استحقاق مزایا داشتن سنوات خدمت معینی می باشد، کارکنان حائز این شرط بدون اعزام به ادامه اشتغال می توانند مزایای بازنشستگی را دریافت کنند. این عامل بایددر برآورد اثر گردش کارکنان در نظر گرفته شود. قابل توضیح است که مفروضات اکچوئری هرازچندگاهی با توجه به واقعیات و قضاوت ها تغییر می کند. اهداف اکچوئری در زمینه طرح های مزایای بازنشستگی: ۱) تعیین نرخ حق بیمه ها ۲) تعیین کمک و مستمری های پرداختی در دوران بازنشستگی ۳) تعهدات متناسب ۴) ارزیابی وضعیت و تعیین کسری و اضافی منابع لازم برای طرح. روش های اکچوئری در مورد طرح های بازنشستگی: ۱) روش هزینه مزایای تحقق یافته ۲) روش مزایای پیش بینی شده ۳) روش تامین وجوه نهایی ۴) روش پرداخت زمان رفتن که در میان این چهار روش، روش اول توسط استانداردهای حسابداری پذیرفته شده است.