بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
بیمه مهندسی چیست؟ بررسی بیمه مهندسی و پوشش‌های این بیمه

بیمه مهندسی چیست؟ بررسی بیمه مهندسی و پوشش‌های این بیمه

بیمه مهندسی چیست؟ بررسی بیمه مهندسی و پوشش‌های این بیمه

بیمه مهندسی از بیمه‌نامه‌های نسبتا جدید در بازار جهانی به حساب می‌آید. لازم است بدانید که بیمه مهندسی در دسته بیمه اموال قرار می‌گیرد و برای تحت پوشش قرار دادن مهندسان در تمام رشته‌های مهندسی است. این بیمه خدمات و پوشش‌های زیادی را به مهندسان، پیمانکاران و سایر مشاغل وابسته ارائه می‌دهد که بیمه موبایل و تجهیزات دیجیتال را می توان پرطرفدارترین زیر شاخه بیمه مهندسی دانست. بنابراین در این مقاله قصد داریم در مورد بیمه مهندسی و پوشش‌های این بیمه‌نامه با شما صحبت کنیم، همچنین تعهدات و خطرات تحت پوشش این بیمه را با هم بررسی کنیم. پس ادامه این مقاله از مجله بیمه را از دست ندهید.

بررسی تاریخچه بیمه‌نامه مهندسی

بیمه مهندسی به دنبال بروز خسارت و صدمات شدید جانی و مالی در اواسط قرن نوزدهم میلادی و با گسترش استفاده از دیگ‌های بخار در انگلستان به وجود آمد. در ابتدا سازمان استفاده کنندگان از دیگ بخار کارشناس‌هایی را برای بازدید از دیگ‌های بخار اعزام می‌کردند و نظر خود را درباره استانداردهای لازم به کارشناسان ارائه می‌دادند.

همین موضوع موجب تاسیس شرکت بیمه دیگ بخار در سال ۱۸۵۸ شد. این شرکت اولین شرکت بیمه در زمینه مهندسی بود. به دنبال تاسیس شرکت بیمه دیگ بخار، شرکت‌های دیگری نیز تاسیس شدند. لازم است بدانید اولین بیمه‌نامه ماشین آلات پیمانکاران در آلمان و در اوایل قرن بیستم صادر شد. یک شرکت آلمانی به نام مونیخ ری موجب تاسیس بیمه مهندسی در ایران شد و بیمه‌نامه‌های صادر شده در ایران نسخه ترجمه شده بیمه‌نامه این شرکت هستند. همچنین اولین بیمه‌نامه مهندسی در ایران برای سد لتیان صادر شده است.

بیمه مهندسی چیست؟بیمه مهندسی چیست؟ بررسی بیمه مهندسی و پوشش‌های این بیمه

همان‌طور که گفتیم بیمه مهندسی یکی از زیر شاخه‌های بیمه اموال است و تمام اصول مربوط به بیمه‌نامه‌های اموال مانند غرامت، حسن نیت، جانشینی و مواردی از این دست بر آن صادق است. این بیمه‌نامه مسئولیت جبران خسارات فیزیکی و غیرقابل پیش‌بینی را به عهده دارد.

در همین ابتدای امر باید بدانید بیمه مهندسی با بیمه مسئولیت مهندسین ناظر تفاوت دارد و بیمه مسئولیت مهندسین ناظر زیر مجموعه بیمه مسئولیت است. بیمه مهندسی دارای کلوزهایی است که شرایط بیمه‌نامه را بیان می‌کند.

برای آشنایی بیشتر با بیمه مسئولیت توصیه می‌کنیم مقاله مرتبط با آن را مطالعه نمایید تا در مورد بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت مدنی و بهترین بیمه‌نامه‌های مسئولیت اطلاعات جامعی را به دست آورید. همچنین برای آشنایی با انواع بیمه مسئولیت نیز بهتر است به مقاله مربوط به آن رجوع نمایید.

کلوزهای بیمه مهندسی چیست؟

کلوز در بیمه‌نامه به شرایط بیمه‌نامه بستگی دارد. در بیمه‌نامه مهندسی هر رشته بیمه یک کلوز خاص دارد و بیمه‌گزار قادر به کاهش و افزایش کلوزها است. به صورت کلی در بیمه‌نامه مهندسی ۴ کلوز به شرح زیر وجود دارد:

 • کلوزهای افزایش دهنده پوشش‌ها
 • کلوزهای کاهش دهنده پوشش‌ها
 • کلوزهایی برای محدود کردن پوشش‌ها
 • کلوزهای مشروط کننده پوشش‌ها

در ادامه کلوزهای بیمه مهندسی را در جدولی برای شما آورده‌ایم.

عنوان کلوزشماره کلوز
پوﺷﺶ زﯾﺎن ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﺼﺎب، ﺷﻮرش، اﻏﺘﺸﺎش۰۰۱
پوﺷﺶ ﻣﺴئوﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ۰۰۲
پوﺷﺶ دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎده۰۰۳
پوﺷﺶ دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺴﺘﺮده۰۰۴
شراﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪول زﻣﺎن‌ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ۰۰۵
پوﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌‎ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری، ﮐﺎر در ﺷﺐ، ﮐﺎر در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ۰۰۶
پوﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ۰۰۷
تضمین ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزه‌های واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ‌ﺧﯿﺰ۰۰۸
استثنا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴئوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ۰۰۹
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﻣﺴئوﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ و ﻃﻐﯿﺎن آب۰۱۰
خسارات ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ۰۱۱
استثنا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻼف، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴئوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻮﻓﺎن ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت آﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد۰۱۲
اموال در اﻧﺒﺎر ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ۰۱۳
استثناء زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴئوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ۰۱۴
شرط کنترل دعاوی۰۱۵
افزایش سرمایه۰۱۶
شرط ۷۲ ساعت۰۱۷
سایبر کلوز۰۱۸
تجدید پوشش۰۱۹
برداشت ضایعات۰۲۰
سلب اختیار۰۲۱
اﺳﺘﺜﻨﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻧﺎدرﺳت۰۲۲
نشت، آﻟﻮدﮔﯽ و آﻻﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ۰۲۳
خسارت  ﭘﻨﻬﺎن ۵۰/۵۰۰۲۴
شرط ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ‌ﻫﺎی دو ﺗﺎﯾﯽ۰۲۵
شرط ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺎزه‌های درﯾﺎﯾﯽ۰۲۶
عملیات ﭘﻤﭙﺎژ آب‌های ﺳﻄﺤﯽ۰۲۷
استثنا ﮐﭙﮏ‎‌های ﺳﻤﯽ و آزﺑﺴﺖ (ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮز)۰۲۸
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت، ﮔﻞ و ﻻی، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﯾﺰش ﮐﻮه۰۲۹
حق‌اﻟﺰﺣﻤﻪ مهندسان، ﻣﺸﺎوران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮفه۰۳۰
تخلیه آب۰۳۷
ﺷﺮط وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺟﺎنشینی۰۵۶۲

بررسی انواع بیمه‌های مهندسی

بیمه‌نامه مهندسی شامل دو دسته بیمه می‌شود. گروه اول بیمه‌های دوره احداث و گروه دوم بیمه‌های دوره بهره‌برداری هستند. در ادامه هر دو دسته را برای شما آورده‌ایم. لازم است بدانید بیمه عملیات ساختمانی نیز یکی از بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ساختمانی است که بهتر است در مورد این بیمه‌نامه هم اطلاعاتی داشته باشید.

بیمه‌های دوره احداث (Construction) در بیمه مهندسی

این بیمه‌نامه شامل موارد زیر است:

 1. بیمه تمام خطر نصب (EAR)
 2. بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

۱. بیمه تمام خطر نصب (EAR) در بیمه‌نامه مهندسی

بیمه تمام خطر نصب از بیمه‌نامه‌های جدید در بیمه مهندسی است و کاربردهای فراوانی دارد. بیمه تمام خطر نصب پوشش‌های مورد نیاز در زمان نصب ماشین‌آلات صنعتی، کارخانه و تجهیزات فلزی ساختمان‌های بلند را به بیمه‌گزاران ارائه می‌دهد. تمامی پروژه‌های احداث تاسیسات و کارخانجات که ارزشی بیش از مصالح و کارهای ساختمانی داشته باشند تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب قرار دارند. بیمه‌نامه تمام خطر نصب و بیمه‌نامه تمام خطر پیمانکاران دارای شرایطی تقریبا مشابه هستند و فقط در برخی موارد با هم اختلاف دارند.

لازم است بدانید که بیمه ماشین آلات یکی از زیرشاخه‌های بیمه مهندسی است و استفاده کنندگان و صاحبان ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران باید برای خرید این بیمه اقدام نمایند. بنابراین بهتر است در مورد این بیمه اطلاعات لازم را داشته باشید.

تعهدات بیمه‌نامه تمام خطر نصب در بیمه‌نامه مهندسی

بیمه‌نامه تمام خطر نصب برای خسارت‌های پیش‌بینی نشده مانند خسارات ناگهانی در زمان نصب ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و قطعاتی مانند توربین‌ها که منفصل هستند، ژانراتورها، دیگ‌های بخار، کمپرسورهای درون سوز، موتورهای الکتریکی، ترانسفورماتورها، مبدل‌ها، کلیدهای اتوماتیک، ماشین‌های ابزار، پمپ‌ها، جرثقیل‌ها، تسمه‌ها و کابل‌های نقاله، دستگاه‌های چاپ، نصب دستگاه‌های کارخانه‌های کاغذسازی و نساجی، خطوط هوایی انتقال نیرو، خطوط لوله، مخازن و پل‌های فلزی نیروگاه‌ها، کارخانجات فولادسازی و تهیه مواد شیمیایی و مواردی از این دست است.

لازم است بدانید که خسارات وارد شده به دلایل زیر توسط شرکت بیمه‌گر جبران می‌شود:

 • سقوط هواپیما، عملیات آتش‌نشانی، انفجار، صاعقه و آتش‌سوزی.
 • سیل، برف، باران، بهمن، طوفان و امواج دریا.
 • جابجایی لایه‌های زمین و صخره‌ها، زمین لرزه و نشست زمین.
 • سرقت با شکست حرز و سرقت معمولی.
 • خسارات ناشی از بی‌تجربگی و عدم مهارت که بدون سوءنیت بیمه‌گزار و کارکنان او به وجود آید.
 • خلاء و از هم گسیختگی نیروی گریز از مرکز.
 • ریزش آوار و سایر عواملی خارجی که موجب ایجاد خسارت در زمان حمل و نقل می‌شوند.
 • خسارات و صدمات جانی به اشخاص ثالث
 • خسارات و صدمات مالی به اموال اشخاص ثالث
 • هزینه‌های از بین بردن ضایعات ناشی از حوادث و خطرات
چه خسارت‌هایی تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب نیستند؟

لازم است بدانید خسارات زیر تحت پوشش بیمه‌نامه تمام خطر نصب در بیمه مهندسی نیستند.

 • خسارات ناشی از اشتباه در طرح، کاربرد مصالح نامناسب و قطعات معیوب
 • خسارات ناشی از شکست مکانیکی یا الکتریکی
 • خسارات عمدی و مواردی که بخاطر سهل انگاری بیمه‌گزار یا کارکنان او باشد.
 • خسارات ایجاد شده به دلیل تاخیر در تکمیل و عدم اجرا یا لغو پروژه
 • خسارات ناشی از جنگ، اعتصاب، حمله و شورش
 • خسارات ناشی از توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی اموال به دستور دولت محلی یا هر مقام قانونی دیگر.
 • خسارات ناشی از واکنش‌های هسته‌ای و مشکلات مربوط به تشعشعات هسته‌ای و مواد رادیواکتیو
مدت زمان اعتبار بیمه تمام خطر نصب

مدت اعتبار بیمه تمام خطر نصب از زمان تخلیه ماشین‌آلات و اشیا بیمه شده، آغاز می‌شود و تا پایان عملیات و راه‌اندازی ادامه می‌یابد. بهتر است بدانید که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه تمام خسارات وارد شده در مدت انبارداری، نصب، بهره‌برداری یا آزمایش تحت پوشش بیمه قرار خواهد داشت.

۲. بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR) بیمه مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یکی از رشته بیمه‌های جدید در بیمه‌نامه مهندسی است. این بیمه‌نامه خسارت‌های ایجاد شده در زمان خاکبرداری، انجام امور هموارسازی زمین‌ها، اجرای موقت تاسیسات مورد نیاز کارگاهی و مواردی از این دست را جبران می‌کند.

اگر می‌خواهید در مورد بیمه کارگاهی اطلاعات جامعی به دست آورید، مطالعه مقاله مرتبط با آن را از دست ندهید. همچنین باید بدانید که تمامی کارگاه‌ها باید یک کد کارگاهی بیمه داشته باشند. برای کسب اطلاعات در مورد چگونگی دریافت کد کارگاهی نیز بهتر است مقاله مرتبط با آن را مطالعه نمایید.

خسارات تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران در بیمه مهندسی

در بیمه‌نامه تمام خطر پیمانکاران بیمه‌گر وظیفه پرداخت هر گونه خسارت، ضرر و زیان ناگهانی به بیمه‌گزار را در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه به عهده دارد. این خسارات می‌توانند در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه به اموال بیمه‌شده یا در مراحل مختلف پروژه در محل مورد بیمه قرار گرفته به اموال مذکور وارد شوند. خسارات تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران به شرح زیر هستند:

 • صاعقه، انفجار، آتش‌سوزی، سقوط هواپیما و خسارات حاصل از عملیات آتش‌نشانی
 • باران، سیل، برف، بهمن، طوفان و امواج دریا
 • زمین لرزه، نشست زمین و جابجایی لایه‌های زمین و صخره‌ها
 • خساراتی که به دلیل نداشتن مهارت و تجربه کافی بدون سوءنیت بیمه‌گزار و کارکنان او اتفاق می‌افتد.
 • سرقت با شکست حرز و سرقت معمولی
 • خساراتی که به مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات ساختمانی و تجهیزات کارگاهی در محل ساخت پروژه یا حین جابجایی اتفاق می‌افتند.

لازم است بدانید تمامی کارگاه‌ها می‌توانند از بیمه آتش‌سوزی نیز برخوردار باشند. بیمه آتش‌سوزی خسارات مالی بیمه‌گزار را جبران می‌کند. اطلاع از شرایط این بیمه‌نامه به شما کمک می‌کند تا در انتخاب بیمه به بهترین شکل ممکن عمل کنید.

خسارات خارج از پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران در بیمه مهندسی

استثنائات بیمه تمام خطر پیمانکاران به شرح زیر هستند:

 • خسارات ناشی از اعتصاب، جنگ، شورش و هجوم
 • خسارات ناشی از توقیف، ضبط، مصادره، خرابی اموال یا آسیب وارد شده به دستور مقامات
 • خسارات ناشی از واکنش‌های هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیو و مواردی از این دست
 • خسارات عمدی بیمه‌گزار
 • خسارات ناشی از نقشه اشتباه
 • هزینه‌های مربوط به تعویض یا رفع نواقص کار
 • فرسودگی، پارگی و فساد در اثر موادشیمیایی و زنگ زدگی و خرابی به دلیل عدم استفاده و شرایط جوی
 • شکستگی و اختلال در تاسیسات و تجهیزات کارگاه
 • خسارات وارد شده به پرونده‌ها، نقشه‌ها و سایر اسناد و مدارک کارگاه
مدت زمان اعتبار بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه‌نامه تمام خطر پیمانکاران از زمان شروع فعالیت و استقرار وسایل مورد بیمه قرار گرفته شروع و تا تکمیل ساختمان در زمان تحویل و بهره‌برداری ادامه دارد. در این بیمه‌نامه، بیمه‌گزار می‌تواند دوره راه‌اندازی و نگهداری را نیز با پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار دهد.

بیمه‌های دوره بهره‌برداری (Operation) در بیمه مهندسی

بیمه‌های دوره بهره‌برداری در بیمه‌نامه مهندسی شامل موارد زیر است:

 1. بیمه مهندسی برای تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM)
 2. بیمه مهندسی برای خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR)
 3. بیمه شکست ماشین‌آلات (MB) در بیمه مهندسی بهره‌برداری
 4. بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP) در بیمه مهندسی بهره‌بردار
 5. بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)
 6. بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)
 7. بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

بیمه انرژی یکی از بیمه‌نامه‌های دوره بهره‌برداری است که اعتبار سالانه دارد. پیشنهاد می‌کنیم اگر به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه علاقه دارید حتما مقاله مرتبط با آن را مطالعه بفرمایید.

۱. بیمه مهندسی برای تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM)

این بیمه‌نامه وظیفه جبران خسارات وارد شده به تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران را در مدت زمان استفاده از آن‌ها در پروژه‌ها را به عهده می‌گیرد.

خطرات تحت پوشش بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران در بیمه‌های دوره بهره‌برداری

خطرات زیر تحت پوشش بیمه‌‎نامه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران قرار می‌گیرد:

 • خطرات ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپیما و خسارت‌های ناشی ‌از عملیات ‌آتش‌نشانی
 • سیل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دریا و طوفان‌
 • زمین‌ لرزه‌، نشست‌ زمین‌، جابجایی لایه‌های زمین‌ و صخره‌ها
 • خسارات ناشی از عدم مهارت و تجربه که غیرعمد باشند
 • سرقت‌ با شکستن‌ حرز و سرقت معمولی
 • خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات برای اطفاء حریق
 • سقوط، تصادم، واژگونی
 • خرابکاری غیر گروهی
 • سایر حوادثی که در دسته استثنائات قرار نمی‌گیرند.

لازم است بدانید درج موارد مستثنی به این معنا است که تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار ندارند.

مدت زمان اعتبار بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران

این بیمه‌نامه معمولا یک سال اعتبار دارد. البته در صورتی که همراه بیمه نامه پیمانکاری و نصب تحت پوشش قرار گرفته باشند، اعتبار هر دو بیمه نامه یکسان است.

۲. بیمه مهندسی برای خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR)

در بیمه‌نامه مهندسی برای خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی و تمام مواردی که در زمان احداث تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران بوده‌اند، در زمان بهره‌برداری نیز تحت پوشش بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی قرار می‌گیرند. این بیمه‌نامه خطرات طبیعی، خطرات مشخص و خسارات فیزیکی ناگهانی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

چه خطراتی تحت پوشش بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی قرار دارند؟

تمام موارد زیر تحت پوشش بیمه‌نامه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی قرار می‌گیرند:

 • آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما و خسارات ناشی عملیات آتش‌نشانی
 • باران، برف، سیل، بهمن، طوفان و امواج دریا
 • زمین لرزه و نشست زمین و جابجایی لایه‌ها
 • خسارات ناشی از عدم تجربه و مهارت که غیرعمدی باشد
 • سرقت با شکستن حرز و سرقت عادی
 • خسارات ناشی از آب یا اقداماتی که برای اطفاء حریق انجام می‌شود
 • تصادم وسایل نقلیه زمینی، آبی، هوایی و سقوط اجسام
 • خرابکاری فردی
مدت زمان اعتبار بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی

بیمه‌نامه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی را به صورت سالیانه صادر می‌کنند. البته در برخی موارد این بیمه‌نامه به صورت چند ساله صادر می‌شود. لازم است بدانید حداکثر مدت زمان پوشش این بیمه‌نامه به عمر مفید سازه بستگی دارد.

۳. بیمه شکست ماشین آلات (MB) در بیمه‌نامه مهندسی

این بیمه برای جبران خسارات مالی ناشی از وقوع حادثه در ماشین‌آلات مهندسی است. تنها نکته مهم در مورد بیمه شکست ماشین آلات مهندسی، مدیریت، تعمیرات، نگهداری و بازرسی به وسیله بهره‌بردار و سیستم ایمنی است. در این بیمه هزینه جایگزینی ماشین آلات یا تاسیسات تحت پوشش قرار می‌گیرد. پس مواردی مانند هزینه حمل و نقل، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه نصب و کارهای ساختمانی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد و می‌توان از این بیمه برای موارد مذکور نیز استفاده کرد.

خطرات تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات

تمام موارد زیر در بیمه شکست ماشین آلات تحت پوشش بیمه‌گر قرار می‌گیرد:

 • اشتباه در طراحی
 • خطاهایی که در هنگام ساخت یا نصب صورت می‌گیرد
 • ایرادات موجود در ریخته‌گری و مواد اولیه
 • خطاهای غیرعمدی در کارکردن با دستگاه‌ها، سهل انگاری غیرعمد و مشکلاتی از این دست
 • اتصال کوتاه و سایر دلایل الکتریکی، از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز
 • کمبود آب در بویلرها، انفجار فیزیکی
 • طوفان، یخبندان و یخ شناور
م

Visits: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *