بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
تاثیر رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد بیمه

عوامل رضایت مندی بیمه شدگان و درآمد شرکت های بیمه

بررسی تاثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه

 

رضایت مندی درآمد بیمه، در این تحقیق روابط بین معیارهای غیر مالی و عملکرد مالی شرکت های بیمه مکمل درمان مورد بررسی قرار گرفت در این بررسی معیار رضایتمندی مشتریان به عنوان معیار غیر مالی و در آمد شرکت به عنوان معیار مالی در نظر گرفته شد جامعه آماری شعب شرکت بیمه رازی در سراسر کشور انتخاب گردید که با استفاده از فرمول تعیین نمونه برای جامعه نامشخص حجم نمونه ۱۹۶ تعیین گردید و پرسشنامه ای حاوی ۳۴ سوال جهت سنجش معیار غیر مالی رضایتمندی مشتریان منتشر و تعداد ۱۷۵ پاسخ نامه حدود ۸۹% پاسخ نامه ها جمع آوری گردید برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک نمونه ای و همچنین محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد و از آمارهای tوF استفاده شد جهت انجام تجزیه تحلیل آماری نرم افزارهای ۱۶/۰ spss2 و ۸/۰ STATISTICA مورد استفاده قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علی رغم بالا بودن میزان رضایتمندی بیمه شدگان در تمام شعبات مورد استفاده قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علی رغم بالا بودن میزان رضایتمندی بیمه شدگان در تمام شعبات عوامل رضایتمندی میزان و نحوه انجام تعهدات شرایط کیفی حاکم بر شرکت بیمه مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه با درآمد این شرکت رابطه معناداری وجود ندارد

بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمهبررسی تاثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان

در این تحقیق، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکتهای بیمه مکمل درمان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی معیار رضایتمندی مشتریان به عنوان معیار غیرمالی و درآمد شرکت به عنوان معیار مالی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شعب شرکت بیمه آرمان در سراسر کشور انتخاب گردید. که با استفاده از فرمول تعیین نمونه برای جامعه نامشخص حجم نمونه ۱۹۶ تعیین گردید و پرسشنامهای حاوی ۳۴ سؤال جهت سنجش معیار غیرمالی رضایتمندی مشتریان منتشر و تعداد ۱۷۵ پاسخ نامه، حدود ۸۹ % پاسخنامهها جمعآوری گردید. برای آزمون فرضیهها ازآزمونtتک نمونهای و همچنین محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد و از آمارههایt وFاستفاده شد. جهت انجام تجزیه تحلیل آماری نرم افزارهایSTATISTICA (8/ و ( ۰ SPSS2 (16/0 مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علی رغم بالا بودن میزان رضایتمندی بیمه شدگان در تمام شعبات، عوامل رضایتمندی، (میزان و نحوه انجام تعهدات)، (شرایط کیفی حاکم بر شرکت بیمه) (مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه) با درآمد این شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *