بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
بررسی نقش عمکلرد کارکنان و بهبود آن با استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

بررسی نقش عمکلرد کارکنان و بهبود آن با استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

بررسی نقش عمکلرد کارکنان و بهبود آن با استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

 

با توجه به موضوع تحقیق تحت عنوان بررسی تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای خصوصی و دولتی استان تهران تلاش شده است که استراتژی های حفظ و نگهداری که شامل خدمات رفاهی ،بیمه و بازنشستگی و تندرستی کارکنان می باشد در هر یک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان تهران تعیین و مقایسه شود . جامعه آماری شامل کارکنان بیمارستانهای دولتی(۶۵۰ نفر)و خصوصی ۲۵۰)نفر)استان تهران می باشد ،با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده وتصادفی طبقه بندی حجم نمونه کارکنان بیمارستان دولتی۲۵۰نفرو حجم نمونه کارکنان بیمارستان خصوصی به منظور همسان سازی به صورت تمام شماری(۲۵۰نفر) در نظر گرفته شده است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی، و پیمایشی می باشد.روش های تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق در دوسطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.در سطح توصیفی از شاخص های آماری،جداول و نمودار استفاده گردید.و در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن۱،کندال۲ ،آزمون کلموگروف اسمیرنو۳ف که از نرم افزار spssوexcelجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است پس از آزمون همبستگی نتایج زیر بدست آمد.بکار گیری استراتژی های خدمات رفاهی و تندرستی تاثیری بر عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی ندارد،بکارگیری استراتژی های بیمه و بازنشستگی تاثیری برعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی ندارداما دربیمارستانهای خصوصی تاثیر مثبت داردو با افزایش خدمات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی عملکرد کارکنان اضافه می شودبررسی نقش عمکلرد کارکنان و بهبود آن با استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

نقش استراتژیهای حفظ و نگهداری منابع انسانی در رضایتمندی کارکنان

هدف از این تحقیق نقش استراتژیهای حفظ و نگهددار ی منابع انسانی در رضایتمندی کارکنان( بررسی موردی: وزارت عهداشت ،درما وآموزش پزشکی) است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشدد. از حیث روش نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی پیمایشی برشمرد. جامعه ی آماری در تحقیق حاضر -شامل کلیه کارکنان با مدرک کارشناسی و بالاتر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند که تعداد آنها برابر با ۱۳۹۸ نفر است. با توجه به این حجم از جامعه، حجم نمونه عر اساس جدول مورگان ۳۰۲ نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری نیز در دسترس است. در این تحقیق با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و مرور مطالعات پیشین در رابطه با مدل، پرسشنامه ۲۰ سوالی محقق ساخته استراتژیهای حفظ و نگهداری منابع انسانی و پرسشنامه ۱۹ سوالی استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا تدوین شد. برای توصیف و تحلیل دادههای جمع آوری شده، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدد . در آمار توصیفی، داده ها برحسب فراوانی همراه با رسم نمودارها و جداول ارایه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی ابتدا ،آزمون کولومو گراف اسمیرنوف – k-s ، برای تعیین نرمال بودن و سپس از آزمون رگرسیون بااستفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان داد استراتژی های حقوق و دستمزد مربوط به منابع انسانی،استراتژی های بهداشت و ایمنی مربوط عه منابع انسانی، استراتژی های پاداش و تشویقی مربوط به مناع انسانی و استراتژی های مرعوط به مسایل رفاهی منابع انسانی در رضایتمندی کارکنان تاثیر دارد.

.روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *