همانطور که مطلع می‌باشند مبلغ بازخرید در واقع همان ذخایر ریاضی می‌باشد. منظور از ذخیره ریاضی بخشی از حق بیمه دریافتی است که کارمزد نماینده و یا کارگزار بیمه و هم چنین حق بیمه خطر فوت و سایر حق بیمه‌های تکمیلی از آن کسر شده و در طول مدت بیمه براساس نرخ بهره فنی که در حال حاضر ماهانه۲۵/۱درصد در نظر گرفته شده است می‌باشد.
در حال حاضر با توجه به اینکه بیمه نامه‌های عمر و پس انداز طرح جدید مکانیزه شده قالباً مبلغ بازخرید بوسیله رایانه محاسبه می‌گردد. لیکن منظور افزایش اطلاعات همکاران و ضرورت اجرای آن بصورت دستی مراتب باستحضار می‌رسد.
عموماً بازخرید بیمه نامه‌های عمر انفرادی چه طرحهای قدیم و یا جدید به دو حالت بشرح زیر صورت می‌گیرد.
حالت اول: بیمه گذار کلیه حق بیمه را تا زمان درخواست بازخرید طبق مقررات پرداخت کرده است. شناخت علل بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز در شرکت سهامی بیمه ارمان
حالت دوم: بیمه گذار قسط یا اقساط حق بیمه را تا زمان تقاضای بازخرید پرداخت نکرده است که در نتیجه بیمه نامه مخفف شده است.

بدیهی است که در حالت اول فرآیند عادی باز خرید بشرحی که متعاقباً باستحضار می‌رسد طی شده و مبلغ بازخرید وفق مقررات تادیه می‌گردد. و در حالت دوم پس از اینکه بیمه نامه مخفف شده با سرمایه مخفف شده بیمه نامه باز خرید می‌گردد، که در این صورت مبلغ باز خرید سرمایه مخفف با توجه به مدت زمان سپری شده از قطع پرداختخ حق بیمه تا زمان باز خرید از طرف واحد صدور محاسبه و اعلام می‌گردد

بنابراین پس از بررسی کامل پرونده صدور بیمه نامه و مشخص شدن سرمایه بیمه نحوه باز خرید بشرح زیر انجام می‌گردد.

 

مرحله اول: مدارک مورد نیاز:

 • درخواست بیمه گذار.
 • اصل بیمه نامه و اوراق الحاقی
 • اصل قبوض رسید حق بیمه
 • تائیدیه حسابداری در خصوص دریافت حق بیمه
 • فتوکپی شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر
 • اخذ پرونده از اداره صدور

مرحله دوم: هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن.

 • اطمینان به اینکه از صدور بیمه نامه دو سال تمام گذشته باشد.
 • بیمه گذار متقاضی بازخرید باشد.
 • نحوه پرداخت حق بیمه کنترل شود.
 • الحاقی‌های صادره طبق مقررات صادره شده باشد.
 • کنترل اوراق مشارکت در منافع.
 • کنترل تائید حسابداری در مورد دریافت حق بیمه‌های مقرر.
 • کنترل تاریخ تولد بیمه شده که در موقع انعقاد قرارداد ملاک محاسبه حق بیمه قرار گرفته است.
 • کنترل بیمه نامه با توجه به سرمایه و ضرورت معاینات پزشکی انجام شده.

مرحله سوم: نحوه محاسبه بازخرید

 • نحوه محاسبه بازخرید بیمه نامه‌های طرح قدیمچنانچه بابت بیمه نامه‌ای دو سال تمام حق بیمه پرداخت شده باشد. قابل بازخرید می‌گردد. و بدین منظور توسط محاسب فنی شرکت(اکتوئر) جدول بازخرید جهت انواع بیمه نامه‌های عمر انفرادی دارای ذخیره ریاضی که قابلیت بازخرید دارند تهیه و در اختیار واحدهای شرکت که به امر صدور و تسویه خسارت بیمه‌های عمر انفرادی اشتغال دارند. قرار گرفته است که بشرح صفحه بعد می‌باشد.
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲