بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
تاثیر crm مبتنی بر فروش و رسانه های الکترونیک بر فروش مجدد

تاثیر crm مبتنی بر فروش و رسانه های الکترونیک بر فروش مجدد

تاثیر crm مبتنی بر فروش و رسانه های الکترونیک بر فروش مجدد

 

هدف از انجام این تحقیق بهبود فروش مجدد با استفاده از CRM مبتنی بر فروش و نقش رسانه های اجتماعی در شرکت بیمه کوثر استانتهران می باشد. متغیر مستقل CRM مبتنی بر فروش و متغیر وابسته شامل شاخص خالص مروجان،روزهای فروش واریز نشده،نرخ بازگشتمحصول، نرخ خرید مجدد،نرخ رشد درآمد از مشتری فعلی،نرخ ریزش درآمد،ریزش مشتری بوده و متغیر میانجی رسانه اجتماعی در نظر گرفتهشده است.روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و از نظر هدف، کاربردی میباشد.جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان و مشتریان شرکتبیمه کوثر در استان تهران می باشند. ابزار جمع آوری تحقیق پرسشنامه استاندارد آگنیهوتری و همکاران، ۲۰۱۷خواهد بود.پس از جمع آوریاطلاعات پرسشنامه ها ، برای تحلیل توصیفی از نرم افزار SPSSو برای تحلیل استنباطی از معادلات ساختاری در نرم افزار SMARTPLSبهره گرفته خواهد شد.سوال اصلی این تحقیق این است که آیا CRM مبتنی بر فروش با توجه به نقش رسانه های اجتماعی، بر فروشمجدد شرکت بیمه کوثر استان تهران اثر گذاری معناداری دارند؟ و فرضیه اصلی این تحقیق این است که CRMمبتنی بر فروش با توجه بهنقش رسانه های اجتماعی، بر فروش مجدد شرکت بیمه کوثر استان تهران اثر گذاری معناداری دارند. نتایج تحقیق نشان داد CRMمبتنی برفروش با توجه به نقش رسانه های اجتماعی بر ریزش مشتری، نرخ ریزش درآمد، نرخ رشد درآمد ، نرخ بازگشت محصول ، شاخص خالص مروجاندر شرکت بیمه کوثر استان تهران اثرگذاری معناداری نداشته است ولی برنرخ خرید مجدد و بر روزهای فروش واریز نشده، اثرگذاری معناداریازخود نشان میدهد.

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ECRM چیست؟

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *