بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت بیمه

تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت بیمه

تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت بیمه

هدف از انجام این تحقیق ، بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت بیمه در نتیجه ی آن مقاوم سازی اقتصاد ایران بود. اقتصاد دانش بنیان ابزاری راهبردی در زمینه مقاوم سازی اقتصاد ایران می باشد که خود نوعی به کارگیری ظرفیت های نوآورانه در صنعت بیمه محسوب می شود. برای انجام این مقاله از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارشناسان و متخصصین صنعتبیمه به تعداد نامشخص بودند که بر اساس فرمول کوکران، در مجموع حجم نمونه لازم ۳۸۵ نفر تعیین شدند. برای بررسی متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارا ی ۲۴ سوال بود. پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عامل ی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. از روش های آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنو ف برا ی اطمینان از نرمال بودن داده ها و مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که؛ ضریب تاثیر بین متغیر اقتصاد دانش بنیان با توسعه صنعت بیمه برابر با ۴۴ / ۰ درصد است. نتایج ای ن مقاله بیانگر یک همبستگی مثبت و معتدل بین صنعت بیمه با سیستم ابداعات و نوع آوری است. از طرف دیگر ارتباط بین صنعت بیمه و دو مولفه اقصاد دانش بنیان؛مشوق های اقتصادی و رژیم های نهاد ی و زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نیز در این مقاله با مدل پی شنهادی مثبت نتیجه شده است.با ا ین وجود ارتباط صنعت بیمه با مولفه ی آموزش و توسعه منابع انسانی مثبت اما همبستگی آن نسبت به مولفه های دیگر اقتصاد دانش بنیان در ا ین مقاله با قدرت کمتری نتیجه شده است .2022120410513985885463271 2

تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه

 توسعه صنعت بیمه در جایگاه نهاد محوری تقلیل ریسک مالی و یکی از نهادهای سرمایه گذاری, می تواند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد را افزایش, فرایند تشکیل سرمایه را تسریع و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. بنابراین, بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه جهت افزایش رشد اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه ناموفق در توسعه صنعت بیمه ضروری به نظر می رسد. در این راستا, تحقیق حاضر می کوشد تاثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی, سیستم ابداعات و نوآوری, آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به مثابه مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه به عنوان شاخص جایگزین توسعه صنعت بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۲ بررسی کند. به همین منظور, مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. نتایج نشان می دهد تاثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی, سیستم ابداعات و نوآوری, آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. البته, تاثیر مولفه مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مولفه ها بزرگ تر بوده است. همچنین, تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه, نرخ تورم و نرخ بیکاری بر ضریب نفوذ بیمه به ترتیب مثبت و معنادار, منفی و معنادار و منفی و معنادار است.

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *