بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
تاثیر تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت پویا با مزیت رقابتی پایدار در محیطهای کسب و کار پویا

تاثیر تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت پویا با مزیت رقابتی پایدار در محیطهای کسب و کار پویا

تاثیر تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت پویا با مزیت رقابتی پایدار در محیطهای کسب و کار پویا

هدف این مطالعه، بررسی تاثیر تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت پویا با مزیت رقابتی پایدار در محیطهای کسب و کار پویا بوده است. طرح پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت بیمه کارآفرین در سطح استان آذربایجان غربی به تعداد ۳۵ نفر بودند. به منظور نمونه گیری از روش تمام شمار استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بود. روایی و پایایی ابزار اندازهگیری تایید شد.داده ها با نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد مدیریت دانش، قابلیتهای پویا ونوآوری مدل کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی تاثیر دارند. همچنین نقش تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر این روابط تایید شد. مدیران شرکتهای بیمه باید با شناسایی فرصتهای کارآفرینانه و به کارگیری مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیتهای پویای شرکت خود با ایجاد مزیت رقابتی پایدار به بهبود عملکرد شرکت تحت امر خود بپردازند.تاثیر تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت پویا با مزیت رقابتی پایدار در محیطهای کسب و کار پویا

تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی

 محیط رقابتی امروز به دلیل اینکه به شدت درحال تغییر بوده و نوع تغییرات بسیارمتنوع شده است, نیازمند قابلیت هایی هستند که بتوانند برای بنگاه ها مزیت رقابتی به وجودآورند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت های پویا و قابلیت های نوآوری در دستیابی به مزیت رقابتی است. پنج قابلیت ادراک, یادگیری, ادغام, هماهنگی و پیکربندی مجدد به عنوان قابلیت های پویا و قابلیت های بهره برداری و کشف به عنوان قابلیت های نوآوری شناسایی شدند و برای مزیت رقابتی سه بعد استراتژی رهبری هزینه, تمایز و تمرکز در نظر گرفته شده است. نمونه ی آماری شامل ۲۱۷ شرکت تولیدکننده سیستم های سرمایشی و گرمایشی در شهر تهران است؛ که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ هدف, کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری برای کلیت مدل, مدل اندازه گیری PLS, آزمون همبستگی, مقایسه میانگین یک گروهی و مقایسه میانگین دو جامعه مستقل استفاده شده است. یافته ها نشان داد که در رسیدن به استراتژی رهبری هزینه و تمرکز تمام ابعاد قابلیت پویا اثر مثبت و معنادار دارند اما در رسیدن به استراتژی تمایز فقط قابلیت ادراک اثر مثبت و معنادار دارد و هر دو بعد قابلیت نوآوری بر ابعاد مزیت رقابتی اثر مثبت و معنادار دارند.
روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *