فسخ ‌بیمه‌نامه بیمه وجوه در صندوق

در صورتی که ‌بیمه‌گذار  یا ‌بیمه‌گر بخواهند ‌بیمه‌‌نامه را فسخ کنند باید به طور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. در صورت فسخ از‌طرف بیمه‌گر، حق‌بیمه مدت باقی‌مانده به‌صورت روزشمار و در صورت فسخ از‌طرف بیمه‌گذار، حق‌بیمه بر‌اساس تعرفه کوتاه‌مدت محاسبه خواهد شد.

  • در صورتی که ذی‌ نفع ‌بیمه‌ نامه شخص دیگری غیر از ‌بیمه‌گذار باشد، کسب موافقت ذی‌نفع برای فسخ ‌بیمه‌نامه الزامی است. در صورت فسخ از طرف ‌بیمه‌گر، مراتب باید علاوه بر ‌بیمه‌گذار به صورت کتبی به اطلاع ذی‌نفع نیز رسانده شود.

نحوه رفع اختلاف در بیمه پول

طرفین باید اختلاف خود را تا حد امکان به‌صورت دوستانه حل کنند؛ ولی چنانچه از طریق مذاکره حل ‌و فصل نشد از طریق داوری و در صورت عدم‌ توافق، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی حل‌ و ‌فصل خواهد شد.

مرور زمان در بیمه وجوه در صندوق

مروز زمان دعاوی ناشی از ‌بیمه‌نامه وجوه در صندوق و راه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه شروع می‌شود.

قلمرو جغرافیایی بیمه وجوه در صندوق

پوشش‌های این قرارداد شامل خسارت‌هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود. و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور، مشروط‌به توافق خاص درج شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه وجوه در صندوق است.

موارد پیش‌بینی‌نشده در بیمه پول

در موارد پیش‌بینی‌نشده در این ‌بیمه‌نامه، مطابق ضوابط کلی حاکم بر امر بیمه، عرف بیمه‌گری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.