• موضوع بیمه نامه ماده ۷ – حق جانشینیبیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت به بیمه گذار، با اعمال حق جانشینی خسارت پرداختی را از کارمند خاطی وصول نماید.
 • ماده ۸ – مدت قراردادمدت قرارداد یک سال تمام از تاریخ امضاء قرارداد توسط طرفین می باشد، در صورتیکه دو ماه قبل از انقضا مدت قرارداد هیچ یک از طرفین کتباً خواستار عدم ادامه آن نشود، قرارداد برای سال های بعدی هم تمدید شده تلقی خواهد شد، در هر حال اعتبار بیمه نامه منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار می باشد.
 • ماده ۹ – نحوه حل اختلافطرفین سعی خواهند کرد هر گونه اختلاف ناشی از این بیمه نامه را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که حل اختلاف از طریق فوق میسر نگردد، موضوع جهت اظهار نظر به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و در صورتیکه طریق نسبت به تعیین کارشناس واحد به توافق نرسد موضوع به هیأت کارشناسی که به ترتیب زیر تعیین می گردد ارجاع خواهد شد.
  • هر یک از طرفین کارشناس اختصاصی خود را تعیین و به طرف مقابل معرفی خواهد کرد.
  • کارشناسان اختصاصی طرفین قبل از ورود به بحث در موضوع مورد اختلاف، به اتفاق شخص سومی را به عنوان سرکارشناس تعیین خواهند نمود. رأی کارشناس واحد مرضی الطفین و یا هیأت کارشناسی حسب مورد قطعی و برای طرفین لازم الاتباع می باشد.
  • در صورتیکه یکی از طرفین ظرف مدت ۳۰ روز از زمان معرفی کارشناس طرف مقابل نسبت به معرفی کارشناس اختصاصی خود اقدام ننماید و یا اینکه کارشناسان اختصاصی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتخاب آخرین کارشناس نسبت به تعیین سرکارشناس به توافق نرسند، موضوع اختلاف جهت حل و فصل به مراجع قضائی صالحه ارجاع خواهد شد.
  • هر یک از طرفین متعهد پرداخت حق الزحمه کارشناسی اختصاصی خود و پنجاه درصد از حق الزحمه کارشناس مرضی الطرفین و یا سر کارشناس حسب مود می باشد.ماده 1 - موضوع بیمه نامه
 • ماده ۱۰- موارد پیش بینی نشدهموارد پیش بینی نشده در این قرارداد حسب مورد تابع قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و سایر قوانین جاری کشور خواهد بود و در صورت سکوت مقررات طبق عرف جاری و مسلم بیمه عمل خواهد شد.
 • ماده ۱۱ – مواد و نسخ قرارداداین قرارداد در ۱۱ ماده و چهار نسخه تنظیم، امضا و مبادله گردید و تمام نسخ حکم واحد و یکسا ن را دارد.
 • روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان