بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
13-factors-of-insurers-satisfaction-of-insurance-companies

ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شرکت های بیمه با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی-اکتشافی و ماتریس IPA

ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شرکت های بیمه با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی-اکتشافی و ماتریس IPA

 

ارزیابی تحلیل کیفیت  ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ردهﺑﻨﺪی اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران ﺑﻮدﻧﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۵۱ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖرﻗﺎﺑﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺧﺪﻣﺎت ؛ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ واﺣﺪ ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ۱- واﺣﺪ IT 2- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش ﺷﺎﻣﻞ ) واﺣﺪﻫﺎی ﺻﺪور، ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺗﺒﻠﯿﻐﺎت( ۳- ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و CRM )واﺣﺪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت و CRM( را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺳﺎزد. ﻧﻤﺮه اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻤﺮه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شرکت های بیمه با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی-اکتشافی و ماتریس IPA ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن T زوﺟﯽ ﻧﯿﺰ، ﻣﻌﻨﯽداری ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ۱۷ﮔﻮﯾﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ IPA ، ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻓﻮری در ﺣﻮزهی ﺧﺪﻣﺎت واﺣﺪ ﺳﯿﺎر ﺧﺴﺎرت و واﺣﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن )CRM( را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. و درﻧﻬﺎﯾﺖ ردهﺑﻨﺪی اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ۱۷ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ IPAاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان 

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شرکت های بیمه با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی-اکتشافی و ماتریس IPA کلیک کنید

 

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *