اسناد و مدارک لازم برای دریافت خسارت

بر اساس الزامات حقوقی ادعای معتبر خسارت، اثبات وقوع خسارت و میزان آن بر عهده بیمه گذار است اصلی‌ترین سندی که برای دریافت خسارت استفاده می شود فرم خسارت است که این فرم ۵ کاربرد دارد؛

  1. آیا بیمه گذار مستحق جبران خسارت است یا خیر این امر با بررسی تحت پوشش بودن خسارت در بیمه نامه افشای اطلاعات لازم و عدم ارائه اطلاعات ضروری یا غلط در زمان خرید بیمه نامه انجام می‌شود.
  2.  گرفتن اطلاعات کافی به منظور آغاز فرآیند پرداخت خسارت.
  3.  ارزیابی شدت حادثه و برآورد می میزان خسارت پرداختی.
  4.  بررسی اولیه مبنی بر وجود ادعای اشخاص ثالث برای دریافت خسارت
  5.  تصمیم‌گیری در مورد وجود اشخاص ثالث مقصر و جبران خسارت از آنها