بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه گروهی درمان تکمیلی

 

* معرفی بیمه گروهی درمان تکمیلی

شما میتوانید علاوه بربیمه درمانی دولتی( بیمه گران پایه) ازمزایای بیمه خصوصی(تکمیلی) هم بهره مند شوید دراین صورت مبلغی ازحقوق ماهانه شماکسر و به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. در بیمه های گروهی معمولا”بخشی از حق بیمه را بیمه گذار تقبل می کندکه این هزینه مورد قبول دستگاه های ذیربط بوده ومشمول مالیات نمیگرددبیمه درمان تکمیلی پوشش ومزایای گسترده وجامعی دارد و مراقبت های درمانی رادربرمی گیرد. با توجه به اینکه هزینه درمان درمواردی سنگین و برخی ازپزشکان نیزنسبت به پذیرش بیماران دارای بیمه تکمیلی راغب تر هستند بنابراین بیماران علاوه بر اینکه درمورد انتخاب پزشک حق انتخاب بیشتری دارند، مشکلات تهیه هزینه های درمان را نیز ندارند .تعهدات بیمه نامه عبارتست ازجبران هزینه های مازاد برپوشش بیمه یکی ازسازمان های بیمه گری ویاکارگزارانی که درحوزه های حمایتی و توانبخشی و امدادی شناخته شده اند بدین روکلیه بیمه شوندگان می بایست نزدیکی از بیمه گران پایه دارای پوشش بیمه باشندتا بتوانند از مزایای بیمه درمان تکمیلی بهره مند شوند .بیمه شده گان کارکنان شاغل و تمام وقت و بازنشسته بیمه گذار واعضای خانواده آنان به استثنای کارکنان فصلی و دوره ای و موقت بیمه گذارمی باشنداعضای خانواده بیمه شدگان اصلی عبارتند از:
  • Bulletpoint Bulletهمسر بیمه شده اصلی .
  • Bulletpoint Bulletفرزندان تحت تکفل بیمه شده اصلی .
  • Bulletpoint Bulletپدرو مادرتحت تکفل بیمه شده اصلی .
  • Bulletpoint Bulletپدرومادرغیرتحت تکفل بیمه شده اصلی .
بیمه نامه گروهی مازاد درمان (درمان تکمیلی)  جهت بیمه گذارانی صادرخواهد شدکه پرتفوی بیمه ای آنان والزاما” قراردادهای بیمه عمر و حوادث جهت بیمه شدگان اصلی خودرا نزد همین بیمه گر صادر نمایند؛ هدف ازاین اقدام عمدا” به منظورخدمت انجام می پذیرد.مدت بیمه نامه یکسال تمام شمسی است که ازساعت ۲۴روز پرداخت حق بیمه شروع خواهدشد . دراین رشته از بیمه مدت قرارداد نمی تواند کمترو یا بیشتر از یک سال بیمه ای تعیین شود .

نحوه محاسبه خسارت بیمه گروهی تکمیلی

هزینه های پاراکلینیکی+ سرپائی هزینه های تشخیصی درمانی هستند لذا چنانچه این گونه هزینه ها درشمول تعهدات بیمه گر قرارگرفته باشد طبق ضوابط مربوط قابل پرداخت است . توضیح اینکه هزینه های مذکور در زمان بستری بیمه شده در بیمارستان انجام شود هزینه های بیمارستانی تلقی شده و از تعهدات بستری کسر می گردد .بستری در بیمارستان و مراکزجراحی محدودخساراتی را تشکیل می دهندکه بیمه شده درهنگام ضرورت و بمنظور انجام معالجات لازم پزشکی بنا به تشخیص تشخیص  پزشک معالج و تائید پزشک بیمه گردریکی از مراکز پزشکی مورد تائید وزارت متبوع اعم از داخل و یا خارج از کشور بستری شود .مبنای بررسی و محاسبه صورت هزینه ها،دستور العمل و ضوابط و مقررات مورد تایید از طرف بیمه گر و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام  پزشکی در تاریخ انجام صورت هزینه می باشد . معرفینامه به منظورصرفه جوئی درهزینه ها ی بیمه شدگان و ارائه خدمات بهتر به آنان جهت استفاده ازمراکز پزشکی طرف قرارداد با بیمه گر صادر میگردد. از اینرو بیمه آرمان با مراکزپزشکی تراز اول درسطح کشور قرارداد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی منعقد نموده تا بیمه شدگان بتوانند با دریافت معرفی نامه ازتسهیلاتی که  برای آنان فراهم گردیده ا ستفاده نمایند .معرفینامه در صورتی صادرخواهد شدکه بیمه شده تمایل به انجام معالجات و موارد تشخیصی لازم دریکی ازمراکز پزشکی طرف قرارداد با بیمه گر را داشته باشد در این صورت در هنگام ترخیص میبایست هزینه هائی که درتعهد بیمه گر نمی باشد به اضافه فرانشیز مورد نظر را شخصاً پرداخت نماید .چنانچه مرکز پزشکی ، طرف قرارداد با بیمه گر پایه ای باشدکه بیمه شده تحت پوشش آنان قراردارد، معرفی نامه بدون کسرفرانشیز صادرخواهد شد .برای دریافت معرفی نامه بیمه شده می بایست مدارک مورد نظر را تهیه به یکی از مراکزی که توسط بیمه گر تعیین نموده مراجعه نماید ، تا پس ازبررسی مدارک ارائه شده و تایید موضوع درمان ،معرفی نامه صادر گردد .چنانچه مرکز پزشکی درمحلی باشدکه بیمه گر فاقد شعبه است لازم است مدارک از طریق فکس و از مرکز پزشکی ارسال شود .
  • Bulletpoint Bulletدرصورتیکه بیمه شده به مراکز پزشکی طرف قرارداد مراجعه نماید لازم است معرفینامه را از بیمه گردریافت و به مرکز پزشکی مورد نظر ارائه نموده و در هنگام ترخیص هزینه هائی که در تعهد بیمه گر نمی باشد به علاوه فرانشیز مورد نظر را شخصاً پرداخت نماید .
  • Bulletpoint Bulletدرمواردی که بیمه شده تمایل به استفاده ازمراکزپزشکی طرف قرارداد بااین شرکت را نداشته باشد و یابه مراکز طرف قرارداد مراجعه و به هرعلت معرفی نامه صادر نگردد و یامرکز پزشکی ازدریافت آن خوداری نماید. دراین صورت مرکز پزشکی وی را بیمار آزاد تلقی نموده و لازمست هزینه ها را شخصا پرداخت و بعدا به بیمه گر مراجعه نماید.
بیمه آرمان جهت بیمه گذارانی که پرتفوی اموال مطلوبی نزد این شرکت صادر نمایند خدمات ویزه ای در رشته بیمه درمان ارائه خواهد نمود که در  هنگام استعلام حق بیمه واعلام پرتفوی اموال به استثای بیمه نامه های شخص ثالث اعلام خواهد شد .سلامت وآرامش شما آرزوی ماست

استعلام نرخ حق بیمه گروهی درمان تکمیلی

Visits: 6