بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه دام و طیور

عبارت است از جبران خسارتهای مالی وارده به بیمه گذار یا ذینفع ناشی از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه که منجر به تلف دام و طیور در مکان مورد بیمه شود .

به طور کلی خطرات زیر تحت پوشش این بیمه نامه میباشد :

خطرات اصلی

۱_تلف ناشی ازآتش سوزی و حوادث طبیعی شامل سیل، زلزله، طوفان و صاعقه در مکان مورد بیمه ۲_تلف ناشی ازبیماری طبق تشخیص دامپزشک بیمه گر و تایید سازمان دامپزشکی در مکان مورد بیمه

خطرات اضافی

۱_تلف ناشی از برق گرفتگی ۲_تلف ناشی از سقوط از بلندی ۳_تلف ناشی از برخورد با جسم ثابت یا متحرک ۴_تلف در اثر حمل و نقل ۵_تلف ناشی از حمله وحوش ۶_تلف جنین دام ۷_تلف ناشی از پرخوری ۸_تلف ناشی از مارگزیدگی

استعلام نرخ بیمه دام و طیور

Visits: 23