بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

منازل مسکونی

  
خط قرمز بیمه منازل مسکونی بیمه با شما
طرح هیوا بیمه نامه منازل مسکونی بیمه با شما

طرح یک

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل

  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل تحت پوشش سرقت

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وسیله نقلیه (یک دستگاه)

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایه

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۵۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۵۰.۰۰۰ تومان

طرح دو

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل

  ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل تحت پوشش سرقت

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وسیله نقلیه (یک دستگاه)

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایه

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۱۰۰.۰۰۰ تومان

طرح سه

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل

  ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل تحت پوشش سرقت

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وسیله نقلیه (یک دستگاه)

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایه

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۱۵۰.۰۰۰ تومان

طرح چهار

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل

  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل تحت پوشش سرقت

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وسیله نقلیه (یک دستگاه)

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایه

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۲۰۰.۰۰۰ تومان

طرح پنج

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل

  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل تحت پوشش سرقت

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وسیله نقلیه (یک دستگاه)

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایه

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۳۰۰.۰۰۰ تومان

طرح شش

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل

  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت منزل تحت پوشش سرقت

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وسیله نقلیه (یک دستگاه)

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایه

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۴۰۰.۰۰۰ تومان

بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی آرمان بیمه با شما

طرح و قراردادهای رشته مسکونی :

 • قرارداد هیــوابا شماره قرارداد ۹۳ با خطرات و شرایط ذیل:
 • خطر آصا (اجباری)
 • خطرات اضافی (اختیاری) شامل زلزله و آتشفشان/ سیل و طغیان آب / طوفان و گردباد / ترکیدگی لوله آب / ضایعات ناشی از برف و باران / ریزش سقف ناشی از سنگینی برف. ضمن رعایت دستورالعملهای مربوط به بازدید هر خطر 
 • بیمه نامه دفترچه ای مسکونی با نام “بیمه آتش سوزی منازل مسکونی آرمان” :
 • در رشته آتش سوزی انواع طرحها مطابق با طرح انتخابی بیمه گذار صادر میگردد
 • روش فروش به صورت حضوری میباشد و دفترچه های مذکور به شعب سرپرستی توزیع شده است و آماده بهره برداری میباشد.
 • قرارداد خط قرمز منازل مسکونیبا شماره قرارداد ۱۹۳ با خطرات و شرایط ذیل:
 • توضیحات قرارداد در فایل پیوست ارائه شده است و در این طرح صرفاً خسارت و آسیب های وارده ناشی از زمین لرزه با بزرگی بیش از ۷ ریشتر را تحت پوشش قرار می دهد.
 • خطر آصا و زلزله و آتشفشان (اجباری).
 • خطرات اضافی (اختیاری) شامل سیل و طغیان آب / طوفان و گردباد / ترکیدگی لوله آب / ضایعات ناشی از برف و باران / ریزش سقف ناشی از سنگینی برف. ضمن رعایت دستورالعملهای مربوط به بازدید هر خطر 
 • قرارداد آتش سوزی بیمه مجتمع مسکونی آرمانیبا شماره قرارداد ۱۹۶ و خطرات و شرایط ذیل:
 • فروش بیمه نامه به صورت بسته بیمه ای و شامل آتش سوزی کل مجتمع /مسئولیت هیئت مدیره و مسئولیت آسانسور نیز میباشد که به صورت جداگانه و در رشته مربوطه صادر خواهند شد (برای صدور بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره و آسانسور با مدیریت محترم بیمه های مسئولیت هماهنگی بعمل آید).
 • خطرات اجباری: آصا / زلزله و آتشفشان / سیل و طغیان آب / طوفان و گردباد / ترکیدگی لوله آب.
 • نحوه محاسبه حق بیمه نهایی آتش سوزی: متراژ زیربنای کل محل مورد بیمه * ۲۶.۱۶۰ ریال.

Visits: 43