بیمه نامه حوادث انفرادی

پاییز ۱ - ۳% تخفیف

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

فوت ناشی از حادثه

  ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

  ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۵۱۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۴۹.۴۷۰ تومان

پاییز ۲ - ۵% تخفیف

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

فوت ناشی از حادثه

  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۸۷۵.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۸۳.۱۲۵ تومان

پاییز ۳ - ۷% تخفیف

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

فوت ناشی از حادثه

  ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

  ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۱.۲۳۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۱۱۴.۳۹۰ تومان

پاییز ۴ - ۹% تخفیف

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

فوت ناشی از حادثه

  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۱.۷۵۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۱۵۹.۲۵۰ تومان

بازدیدها: ۹