بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه نامه حوادث انفرادی

پاییز ۱ - ۳% تخفیف

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

فوت ناشی از حادثه

  ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

  ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۵۱۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۵۱.۰۰۰ تومان

پاییز ۲ - ۵% تخفیف

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

فوت ناشی از حادثه

  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۸۷۵.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۸۷.۵۰۰ تومان

پاییز ۳ - ۷% تخفیف

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

فوت ناشی از حادثه

  ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

  ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۱.۲۳۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۱۲۳.۰۰۰ تومان

پاییز ۴ - ۹% تخفیف

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

فوت ناشی از حادثه

  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۱.۷۵۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۱۷۵.۰۰۰ تومان

بازدیدها: ۲۱۳

3% تخفیف
نشد اینبار
فایل های موفقیت رایگان
تقریبا نزدیک بودی
2% تخفیف
بازی کامپیوتر رایگان
نشد که بشه
حوادث انفرادی رایگان
نزدیک شده بودی
1% تخفیف
آتش سوزی مسکونی رایگان
دوره های آموزشی خفن با تخفیف ویژه
شانستو برای برنده شدن جایزه امتحان کن!
ایمیل تون رو برای برنده شدن یک جایزه بی نظیر وارد کنید، شانس شما واقعا چقدر هستش؟؟
قوانین بازی:
  • برای هر فرد فقط یکبار
  • با فرد متقلب برخورد میشه