بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

مسئولیت مدنی کارفرما

  این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. به این معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت جانی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت وی برای بیمه گر محرز گردد، خسارت وارده بر اساس درصد قصور بیمه گذار جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان است

استعلام نرخ بیمه مسئولیت مدنی کارفرما

Views: 21