بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه مسافرتی خارج ازکشور

 

* معرفی  بیمه مسافرتی خارج ازکشور:

مسافران نظیر همه فعالیت های دیگر در معرض خطرات ناشی از بیماری وحو ادث قرار دارند .چنا نچه تحت پوشش بیمه مسافرتی باشید هرکجای دنیا که باشیدما به شماکمک می کنیم تاهرآنچه را که موجب آرامش خاطر شمادر تعطیلات ویا سفرکسب وکار به صورت۲۴ساعته وحتی درتمام طول سال مورد نیاز است تضمین شود .بیمه آرمان محصول جامع بیمه مسافرتی خود را که بازار هدف آن مسافران عازم به خارج از کشوراست جهت رویارویی با آنها تهیه نموده    اندک صرفه جوئی درهزینه های سفرمی توانید آنرا خریداری نمایید.شما که برای سفر و خرید برنامه ریزی کرده ایدآیا به فکرخرید بیمه نامه جامع مسافرتی خودهستید ؟اگردر دوره کوتاه مدت سفر،تحت پوشش بیمه مسافرتی نباشید و ناخواسته اتفاقی بیافتد.چه خواهید کرد؟

بازار هدف بیمه مسافرتی خارج از کشور:

بیمه آرمانبا شرکت کمک رسان ایران(sos )که بزرگترین شرکت کمک رسانی خاور میانه است ودر زمینه ارائه خدمات به مسا فرانی که عازم به خارج ازکشورایران هستند فعالیت دارد همکاری می نماید ،شرکت کمک رسان ایران عضو گروه مرکزی  (IAG)international assistance group بوده که درسراسرجهان فعال بوده و امکان استفاده شبانه روزی بیمه شدگان ازخدمات شبکه بین المللی را فراهم آورده و دردسترس آن ها قرار میدهد .این بیمه نامه شامل افرادی که مقیم خارج ازکشور هستند نمیگردد

مزایای بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور:

 • Bulletpoint Bulletخدمات ما با دسترسی جهانی وتخصصی
 • Bulletpoint Bulletراهنمائی پزشکی تلفنی .
 • Bulletpoint Bulletدسترسی شبانه روزی به خدمات در سراسرجهان .
 • Bulletpoint Bulletمعرفی بیمارستان و مراکز درمانی .
 • Bulletpoint Bulletاخذ پذیرش بستری در بیمارستان .
 • Bulletpoint Bulletپرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی .
 • Bulletpoint Bulletپرداخت هزینه های پزشکی وبستری در بیمارستان خارج از کشور.
 • Bulletpoint Bulletارسال پیام واطلاعات مراجع درمانی درمواقع اضطراری .
 • Bulletpoint Bulletجا بجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور درطول سفر به علت بیماری یا حادثه .
 • Bulletpoint Bulletبازگشت اعضای بلا فصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور ایران  .
 • Bulletpoint Bulletسازماندهی و تامین هزینه انتقال جنازه بیمه شده به کشور ایران .
 • Bulletpoint Bulletسفر اضطراری یکی از اعضای بلا فصل خانواده به کشور محل بستری بیمه گذار .
 • Bulletpoint Bulletسازماندهی و تأمین هزینه انتقال پزشکی هوائی- زمینی در سراسر جهان .
 • Bulletpoint Bulletبازگشت اضطراری به کشور به علت فوت یکی از اعضای خانواده نزدیک بیمه گذار .
 • Bulletpoint Bulletتحویل دارو درصورت فقدان آن درمحل اقامت بیمه گذار.
 • Bulletpoint Bulletحواله تضمینی وجه نقد .
 • Bulletpoint Bulletحواله وجه نقد .
 • Bulletpoint Bulletمعاضدت حقوقی درمقابل اشخاص ثالث .
 • Bulletpoint Bulletامداد رسانی در صورت فقدان گذرنامه و گواهینامه رانندگی وشناسنامه .
 • Bulletpoint Bulletجبران خسارت فقدان بار و یا تأخیر پرواز بیمه شده در طول سفر.
 • Bulletpoint Bulletیافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی .
درحال سفر که هستید یک اورژانس پزشکی با بهترین مراقبت پزشکی همراه شماست

استعلام نرخ بیمه مسافرتی خارج از کشور

Views: 17