بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه نامه خاص پول

 

بیمه نامه خاص پول که در آن انواع وجوه نقد شامل انواع پول رایج )اسکناس، مسکوکات( و ارز و وجوه غیرنقد شامل انواع چک، سفته، تمبر،
اوراق قرضه و مشارکت، شمش و سکههای طال و نقره تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.

بیمه پول مشتمل بر ۲ زیر رشته میباشد که عبارتند از

۱_بیمه وجوه و مسکوکات (درراه) :

بانکها، موسسات و شرکتها جهت انتقال پول از دفاتر خود به بانکها و واحدهای تابعه و یا بالعکس و یا مقصدهای مختلف در داخل شهرها و بین شهرها در سراسر کشور در قبال خطرات مختلف نظیر آتش سوزی، انفجار و سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه نیاز به بیمه وجوه در راه دارند.

۲_بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق :

بانکها، موسسات و شرکتها موجودی نقدی خویش اعم از وجه نقد و اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانهروز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه )با شکستن حرز( تصرف، قهر و تهدید، آتشسوزی، انفجار، سیل، زلزله،شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه مینمایند.

 

 

 

شرکت بیمه آرمان

۰۹۱۱۸۰۳۸۲۸۲

۰۱۱۴۴۴۵۰۳۴۶

استعلام نرخ بیمه پول

Views: 18