بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه شکست ماشین آلات

 

 

این بیمه حوادث ماشین آلات را تحت پوشش قرار میدهد و جهت پوشش جامع برای دستگاهها و ادوات گران قیمت و ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی در بخش صنایع مورد استفاده میباشد. به طور کلی این بیمه نامه دستگاههای ثابت و فاقد نیروی محرکه را تحت پوشش قرار داده و خسارت فیزیکی وارد بر اقالم بیمه شده را که به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و بر اثر شکست داخلی و یا از هم گسیختگی دستگاه و ماشین آالت به وقوع پیوسته و موجب تعمیر و یا تعویض قطعه­ای از مورد بیمه بشود را جبران می­نماید. موضوع مورد بیمه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

Views: 17