بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه نامه مسئولیت هیات مدیره ساختمان در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت هیات مدیره ساختمان

طرح یک

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

هزینه پزشکی

  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیه فوت و نقص عضو

۱ دیه

تعهد مالی

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۳.۱۳۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با پوشش های اضافی (پوشش رای بدون دادگاه – حذف فرانشیز – افزایش اتوماتیک دیه) و تخفیف بیمه_با_شما

۴.۰۶۹.۰۰۰ ریال

طرح دو

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

هزینه پزشکی

  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیه فوت و نقص عضو

۲ دیه

تعهد مالی

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۶.۲۶۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با پوشش های اضافی (پوشش رای بدون دادگاه – حذف فرانشیز – افزایش اتوماتیک دیه) و تخفیف بیمه_با_شما

۸.۱۳۸.۰۰۰ ریال

طرح سه

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

هزینه پزشکی

  ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیه فوت و نقص عضو

۳ دیه

تعهد مالی

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۹.۴۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با پوشش های اضافی (پوشش رای بدون دادگاه – حذف فرانشیز – افزایش اتوماتیک دیه) و تخفیف بیمه_با_شما

۱۲.۲۲۰.۰۰۰ ریال

طرح چهار

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

هزینه پزشکی

  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیه فوت و نقص عضو

۵ دیه

تعهد مالی

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۱۲.۱۳۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با پوشش های اضافی (پوشش رای بدون دادگاه – حذف فرانشیز – افزایش اتوماتیک دیه) و تخفیف بیمه_با_شما

۱۵.۷۶۹.۰۰۰ ریال

طرح پنج

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

هزینه پزشکی

  ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیه فوت و نقص عضو

۳ دیه

تعهد مالی

ندارد

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۶.۹۴۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با پوشش های اضافی (پوشش رای بدون دادگاه – حذف فرانشیز – افزایش اتوماتیک دیه) و تخفیف بیمه_با_شما

۹.۰۲۲.۰۰۰ ریال

Views: 4