بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
فصل اول – دلال رسمي بيمه و صدور پروانه

فصل اول – دلال رسمی بیمه و صدور پروانه

فصل اول – دلال رسمی بیمه و صدورپروانه

آیین نامه شماره ۶ (۱۳۸۶/۰۲/۲۱

آیین نامه دلالی رسمی بیمه (تاریخ تصویب ۲۴/۲/۵۲)

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۴۵ ماده و ۱۲ تبصره است در جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۲ تصویب نمود:

فصل اول – دلال رسمی بیمه و صدور پروانه

ماده ۱- دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آیین نامه در مقابل دریافت کارمزد ,فصل اول – دلال رسمی بیمه و صدور پروانه

واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات بیمه ای می باشد.

دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه باشد.

تبصره: دلال رسمی بیمه برای اخذ پوشش بیمه , فقط می تواند به موسسات بیمه مجاز (مصرح در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) مراجعه نماید.

ماده ۲- دلال رسمی بیمه بازرگان شناخته می شود و باید طبق قوانین و مقررات جاری معاملات مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.

ماده ۳-پروانه دلالی رسمی بیمه طبق مقررات این آیین نامه از طرف بیمه مرکزی ایران صادر و به اشخاص حقیقی

با داشتن شرایط مندرج در مواد ۷ و ۹ و به اشخاص حقوقی با داشتن شرایط مندرج در مواد ۸ و ۹ این آیین نامه داده میشود.

ماده ۴-پروانه دلالی رسمی بیمه برای مدت دو سال صادر و تمدید آن برای سالهای بعد

در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی و وجود شرایط مندرج در این آیین نامه توسط بیمه مرکزی ایران انجام خواهد شد.

ماده ۵-پروانه دلالی رسمی بیمه برای رشته بیمه های زندگی و یا سایر انواع بیمه که در آن ذکر شده باشد معتبر است.

تبصره : دلال رسمی بیمه که دارای پروانه فعالیت برای رشته بیمه های زندگی باشد می تواند بیمه های حوادث شخصی را نیز عرضه نماید.

ماده ۶-پروانه دلالی رسمی بیمه را بیمه مرکزی ایران تهیه خواهد کرد. در این پروانه مدت اعتبار ,

غیر قابل انتقال بودن , شماره و نام و نام خانوادگی , شماره و محل صدور شناسنامه ,

تاریخ تولد, نشانی محل کار و اقامت دلال رسمی بیمه ذکر و عکس دلال رسمی بیمه به آن الصاق خواهد شد.

ماده ۷-شخص حقیقی برای گرفتن پروانه دلالی رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب – اعتقادبه اسلام یایکی دیگر از ادیان رسمی کشور

پ – دارابودن بیست و پنج سال سن .

ت – داشتن حداقل مدرک لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه ای و شش ماه سابقه کار مفید بیمه ای

و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یکسال سابقه کار مفید بیمه ای .

ث – انجام خدمات وظیفه عمومی با داشتن معافیت قانونی

ج – عدم شهرت به نادرستی .

چ – نداشتن سابقه محکومیت به ارتکاب جنایت یا ورشکستگی تقصیر و کلاهبرداری و یا خیانت در امانت

و یا دزدی و صدور چک بی محل و یا اختلاس و یا معاونت در یکی از جرائم فوق

به گواهی اداره سجل کیفری وزارت دادگستری (ارائه گواهینامه عدم سوء پیشینه ) .

ح – موفقیت در گزینش کتبی و شفاهی بیمه مرکزی ایران .

خ – گذرانیدن دوره آموزشی و توجیهی بیمه مرکزی ایران و اخذ گواهینامه قبولی.

ماده۸-شخص حقوقی برای گرفتن پروانه دلالی رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

الف – بصورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت به ثبت برسد.

ب – اساسنامه شرکت به تایید بیمه مرکزی ایران رسیده باشد .

پ – مدیر عامل شرکت دارای شرایط مندرج در ماده ۷ این آیین نامه باشد

ماده ۹- شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان دلال رسمی شناخته می شود باید با نظر بیمه مرکزی ایران

تضمینی بصورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی

برای هر یک از رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نماید.

میزان این تضمین متناسب با حجم کار (پرتفوی ) دلال رسمی بیمه خواهد بود

و به هر حال برای هر یک از رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی

برای اشخاص حقیقی کمتر از پنج میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی کمتر از ده میلیون ریال نخواهد بود.

تبصره ۱- مدت تضمین های مذکور در این ماده باید معادل سه برابر مدت اعتبار پروانه دلالی رسمی بیمه باشد.
تبصره ۲- در صورتیکه شرکتی از بیمه مرکزی ایران پروانه دلالی رسمی بیمه اخذ کرده باشد مدیر عامل شرکت مادام که در سمت مذکور انجام وظیفه می کند نمی تواند شخصا” و به نفع خود بعنوان دلال رسمی بیمه فعالیت داشته باشد.

ماده ۱۰- تضمین مذکور در ماده ۹ این آیین نامه تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران ,

بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آنان و یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها و بیمه گران

با حق رجحان نسبت به سایر بستانکاران دلال رسمی بیمه می باشد و در میان آنها حق تقدم با بیمه عمر است.

ماده ۱۱- استرداد تضمین مندرج در ماده ۹ این آیین نامه پس از ارائه مفاصا حساب عملیات مربوط به دلالی رسمی بیمه

با نظر بیمه مرکزی ایران و با رعایت قانون راجع به دلالان و سایر مقررات و قوانین جاری خواهد بود.

ماده ۱۲- تقاضای صدور پروانه دلالی رسمی بیمه باید روی نمونه های مخصوصی که بوسیله بیمه مرکزی ایران

تهیه و در دسترس متقاضی قرار میگیرد نوشته شود و به ضمیمه مدارک زیر به بیمه مرکزی ایران تسلیم گردد.

الف- رونوشت مصدق یا فتوکپی شناسنامه .

ب- رونوشت مصدق یا فتوکپی دفترچه پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ یا مستند معافیت قانونی .

پ- دو قطعه عکس.

ت- مدارک مندرج در بندهای ت و چ ماده ۷ این آیین نامه .

ث- تعهد نامه دائر بر این که اسرار طرفین معامله را محفوظ داشته و افشاء ننماید و با رعایت اصول معمول

و متداول دلالی و بر طبق قانون و مقررات موضوعه رفتار نموده و از هر نوع اظهار خلاف واقع یا گفتار

و یا عملی که موجب اشتباه بیمه گذار و یا بیمه گر شود , خودداری کند.

ماده ۱۳- رسیدگی به درخواست پروانه دلالی رسمی بیمه و سایر تکالیف مقرر در این آیین نامه به بیمه مرکزی ایران واگذار می شود.

ماده ۱۴- رسیدگی به درخواست متقاضیان پروانه دلالی رسمی بیمه و صدور آن چهار بار در سال

و در ماههای اردیبهشت , شهریور , آذر و بهمن خواهد بود.

آیین نامه دلالی رسمی بیمه

فصل دوم – تکالیف دلال رسمی بیمه

ماده ۱۵- دلال رسمی بیمه باید تکالیف مقرر در قانون تجارت و آیین نامه های مربوط و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران

و بیمه گری و آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل های بیمه مرکزی ایران

و قانون راجع به دلالان را رعایت نموده و بر خلاف آنها عملی انجام ندهد و در صورت تخلف

بر طبق ماده ۸ قانون راجع به دلالان * با او رفتار خواهد شد.

*ماده ۸ قانون راجع به دلالان – هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا بر خلاف مقررات مربوط به دلالی است

مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده ۱۱ این قانون معین می شود واقع و از شغل دلالی

برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می شود

و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جرائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تغقیب قرار گرفته

و به مجازات قانونی با تادیه خسارات وارده محکوم گردد.

ماده ۱۶- دلال رسمی بیمه باید علاوه بر دفاتر قانونی دفاتر مخصوصی هم طبق نظر بیمه مرکزی ایران داشته باشد

که معاملات مربوط به دلالی خود را در آن ثبت کند .

صفحات دفاتر مزبور از طرف بیمه مرکزی ایران مهر و پلمپ خواهد شد.

تبصره – بیمه مرکزی ایران میتواند هر موقع که لازم بداند دفاتر دلال رسمی بیمه را مورد بازرسی قرار دهد و توضیحات لازم را نیز بخواهد.

ماده ۱۷- دلال رسمی بیمه مسئول عملیات و جبران خسارات ناشی از تقصیر ,

غفلت و یا قصور خود و بازاریاب ها و کارکنان خود در امور مربوط به دلالی بیمه میباشد.

ماده ۱۸- دلال رسمی بیمه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی پس از سپردن تضمین مندرج در ماده ۹ این آیین نامه

طبق سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم باید به بیمه مرکزی ایران وکالتی بدهد

که بیمه مرکزی ایران بتواند با توجه به مدلول ماده ۱۰ این آیین نامه , بنا به تشخیص خود برای جبران خسارات وارده

ناشی از تقصیر و یا غفلت و یا قصور دلال و یا بازاریاب ها و یا کارکنان وی از تضمین مذکور استفاده نماید.

ماده ۱۹- دلال رسمی بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود بدست می آورد .

در صورت افشاء غیر مجاز این اسرار , بیمه مرکزی ایران میتواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه او اقدام نماید.

ماده ۲۰- دلال رسمی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد

و نیز نرخ حق بیمه مربوط را برای بیمه گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید

و بیمه نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه گذار از بیمه گر اخذ نماید و در غیر اینصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

تبصره : نرخ حق بیمه برابر با تعرفه مصوب شورای عالی بیمه خواهد بود و در مواردی که نرخ تعیین نشده باشد موسسه بیمه قبلا نرخ را از بیمه مرکزی ایران اخذ و در اختیار دلال رسمی بیمه خواهد گذاشت .

ماده ۲۱- دلال رسمی بیمه حق ندارد حق بیمه را نقدی یا ضمن چک بانک در وجه حامل و یا بنام خود دریافت کند

مگر این که از طرف بیمه گر اجازه نامه کتبی معتبر داشته باشد.

تبصره : هر گاه دلال رسمی بیمه بر خلاف دستور این ماده عمل نماید , در مقابل بیمه گذار و بیمه گر مسئول خواهد بود .

ماده ۲۲- دلال رسمی بیمه حق دریافت خسارت از بیمه گر را ندارد و موسسات بیمه موظفند خسارت را در وجه بیمه گذار

و یا ذینفع یا به حواله کرد پرداخت نمایند.

ماده ۲۳- دلال رسمی بیمه حق ندارد از خسارتی که بیمه گر به بیمه گذار می پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد.

ماده ۲۴- دلال رسمی بیمه مسئول صحت امضای بیمه گذار که ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می نماید خواهد بود.

ماده ۲۵- دلال رسمی بیمه باید از رقابت مکارانه و ناسالم با دلال یا دلالان رسمی بیمه دیگر

و از انجام تبلیغات سوء علیه موسسات بیمه خودداری کند.

ماده ۲۶- دلال رسمی بیمه مکلف است نشانی محل کار و سکونت خود را به بیمه مرکزی ایران اعلام نماید

و در صورت تغییر محل کار و یا سکونت بلافاصله نشانی جدید خود را اطلاع دهد.

ماده ۲۷- دلال رسمی بیمه موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملیات

و هر سال یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را به بیمه مرکزی ایران تسلیم دارد.

آیین نامه دلالی رسمی بیمه

فصل سوم – تکالیف موسسات بیمه

ماده ۲۸- قبول بیمه از طرف موسسات بیمه از هر شخص بعنوان دلال بیمه در صورتیکه فاقد پروانه دلالی رسمی بیمه است ممنوع می باشد.

ماده ۲۹- موسسات بیمه موظفند نام و شماره پروانه دلال رسمی بیمه را در بیمه نامه ای که بنا به پیشنهاد او صادر می شود ذکر نمایند.

ماده ۳۰- در صورتیکه دلال رسمی بیمه از طرف موسسه بیمه ای مجاز به دریافت حق بیمه باشد

در اینصورت پرداخت حق بیمه به دلال رسمی بیمه

در حکم پرداخت حق بیمه به موسسه بیمه بوده و موسسه بیمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۱- موسسه بیمه نمی تواند بیمه ای را که وسیله دلال رسمی بیمه به آن موسسه

یا نماینده موسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا وسیله نماینده خود قبول نماید

مگر این که بیمه گذار انصراف خود را از صدور بیمه نامه از طریق دلال رسمی بیمه کتبا اعلام دارد,

در اینصورت موسسه بیمه یا نماینده موسسه نمی تواند تخفیفی برای بیمه گذار منظور نموده و یا به وی پرداخت کند.

ماده ۳۲- اگر دلال رسمی بیمه پیشنهاد بیمه گذار خود را به موسسه بیمه یا نماینده موسسه تسلیم دارد

موسسه بیمه یا نماینده موسسه مزبور نمی تواند همان بیمه را از دلال رسمی بیمه دیگری قبول کند مگر با دستور صریح و کتبی بیمه گذار.

ماده ۳۳- در صورتیکه بیمه گری پیشنهاد دلال رسمی بیمه ای را رد نماید

نمی تواند همان بیمه را با همان شرایط از دلال رسمی بیمه دیگری قبول کند.

ماده ۳۴- اگر برای بیمه ای چند دلال رسمی بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند موسسه بیمه باید در کمال بی طرفی عمل نماید.

ماده ۳۵- موسسه بیمه کارمزد دلال رسمی بیمه را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت حق بیمه پرداخت خواهد نمود.

تبصره : میزان کارمزد دلالان رسمی بیمه طبق مقررات مصوب شورای عالی بیمه می باشد.

ماده ۳۶- چنانچه تغییراتی در بیمه نامه داده شده باشد و این تغییرات باعث افزایش حق بیمه گردد,

کارمزد دلال رسمی بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت

و در صورتیکه به علل منطقی و قابل قبول , بیمه نامه فسخ و یا باطل شود و یا مبلغ حق بیمه تقلیل یابد

کارمزد دلال رسمی بیمه نیز به همان نسبت کاهش داده شده یا برگشت داده خواهد شد.

موسسه بیمه باید این تغییرات را به دلال رسمی بیمه مربوط اطلاع دهد.

ماده ۳۷- بیمه نامه هایی که به پیشنهاد دلال رسمی بیمه صادر می شود پرتفوی دلال رسمی بیمه خواهد بود

و موسسات بیمه حقوق دلال رسمی بیمه را به نسبت پرتفوی او در حدود عرف و اصول جاری بیمه رعایت خواهند نمود.

تبصره – دلال رسمی بیمه می تواند پرتفوی خود را با نظر بیمه مرکزی ایران و اطلاع بیمه گران مربوط به دلال رسمی بیمه دیگری انتقال دهد.

آیین نامه دلالی رسمی بیمه

فصل چهارم – مقررات مختلف

ماده ۳۸- مرجع رسیدگی به تخلفات دلال رسمی بیمه از مقررات این آیین نامه بیمه مرکزی ایرا ن می باشد.

در هر حال رسیدگی به تخلفات دلال رسمی بیمه در مرجع فوق الذکر مانع از این نخواهد بود

که در دادگاههای عمومی تخلفات دلال رسمی بیمه طبق قوانین جزائی و یا مدنی مورد تعقیب قرار گیرد.

ماده ۳۹- صدور و لغو پروانه دلالی رسمی بیمه در هر مورد توسط بیمه مرکزی ایران به موسسات بیمه

و سندیکای دلالان رسمی بیمه اعلام خواهد شد و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل نیز درج خواهد گردید.

ماده ۴۰- پروانه دلالی رسمی بیمه در موارد زیر لغو می شود:

الف) به درخواست دلال رسمی بیمه .

ب) در صورت معروفیت به فساد اخلاق.

پ) در صورتیکه شکایتی از طرف بیمه گذار یا بیمه گر یا از طرف دلالان رسمی بیمه از عملیات دلال رسمی بیمه

به بیمه مرکزی ایران واصل شود و مورد شکایت در بیمه مرکزی ایران تایید گردد.

ت) در صورت عدم اجرای مقررات این آیین نامه و تایید آن در بیمه مرکزی ایران .

ث) در صورتیکه دلال رسمی بیمه تا دو سال پس از صدور پروانه دلالی , بدون عذر موجه مورد تشخیص بیمه مرکزی ایران عملیات خودراشروع نکرده باشد.

تبصره ۱- در صورت فوت یا حجر دلال رسمی بیمه , بیمه مرکزی ایران خارج از نوبت به وضع دلال متوفی یا محجور رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۲- تضمین مذکور در ماده ۹ این آیین نامه با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ پس از لغو پروانه دلالی رسمی بیمه مسترد خواهد شد.

ماده ۴۱- در صورت محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و یا کلاه برداری و یا خیانت در امانت و یا دزدی

و یا صدورچک بلامحل و یا اختلاس و یا معاونت در یکی از جرایم فوق , پروانه دلالی رسمی بیمه لغو خواهد شد.

ماده ۴۲- در صورت فقدان پروانه دلالی رسمی بیمه عندالاقتضاء , المثنی از طرف بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد.

ماده ۴۳- نسبت به مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است دلال رسمی بیمه تابع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران

و بیمه گری و قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

ماده ۴۴- مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و کارکنان شاغل شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران

در زمان اشتغال نمی توانند به عنوان دلال فعالیت نمایند.

تبصره : عدم رعایت مفاد این ماده موجب لغو پروانه دلالی رسمی مربوط خواهد شد.

ماده ۴۵- نام دلالی رسمی بیمه باید از نامهای ایرانی انتخاب شود.

آیین نامه دلالی رسمی بیمه

آئین نامه شماره ۱/۶

اصلاح بند ت از ماده ۷ و قسمت اول ماده ۹

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳

تصویب نمود, بند “ت ” از ماده ۷ آیین نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه بشرح زیر اصلاح شود:

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با ۴ سال سابقه کار مفید بیمه ای یا حداقل لیسانس و یک سال سابقه کار مفید بیمه ای

و یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و ۶ ماه سابقه کار مفید بیمه ای

آیین نامه شماره ۲/۶

اصلاح بند ح از ماده ۷ و قسمت اول از ماده ۹

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ تصویب نمود,

که بند ح از ماده ۷ و قسمت اول از ماده ۹ آیین نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه به ترتیب و شرح زیر اصلاح شود:

ح – موفقیت در آزمون کتبی و شفاهی بیمه مرکزی ایران

(بازنشستگان صنعت بیمه که حداقل پنج سال در بخشهای فنی بیمه ای خدمت نموده باشند از آزمون معاف هستند).

ماده ۹- شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان دلال رسمی بیمه شناخته می شود

باید با نظر بیمه مرکزی ایران تضمینی به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه مناسب

برای هر یک از رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نماید.

(مفاد بقیه ماده به قوت خود باقی است)

آیین نامه شماره ۳/۶

مکمل آیین نامه شماره ۶

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۸۲

تصویب نمود عبارت داخل پرانتز تبصره ماده ۱ آئین‎ نامه شماره ۶ حذف گردیده و متن زیر به انتهای آن اضافه شود:

«مؤسسه بیمه مجاز مؤسسه ای است که با مجوز بیمه مرکزی ایران در سرزمین اصلی

یا مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده و در چارچوب پروانه صادره فعالیت می‏نماید.»

آیین نامه شماره ۴/۶

مکمل آیین نامه شماره ۶

شورای عالی بیمه براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه باشما

برای حواندن بیمه دلالی رسمی کلیک کنید

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *