بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان

طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان

طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان

از مهم‌ترین ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و زمان‌بر ﺑﻮدن آن‌ها اﺳﺖ ﮐﻪ بهره‌مندی از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی می‌تواند ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. مطالعه حاضر از نظر هدف و جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی کاربردی و اکتشافی است. در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاری، گروه متمرکز و گروه‌بندی خبره و در قسمت کمی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج منجر به شناسایی و تدوین ۲۰۴ شاخص در حوزه بلاک‌چین شد که بیش از ۵۰ درصد خبرگان، ۸۷ کد را انتخاب نمودند و کدهایی که از یک جنس هستند در گروهی مجزا قرار گرفت و در پایان کدها در ۱۱ مؤلفه و ۴ بعد گروه‌بندی شد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼک‌ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ فناوری‌های ﻧﻮﯾﻦ، از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن‌ها نشان‌دهنده آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ. قابلیت‌های ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ، به‌کارگیری اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش، ﺻﺪور و ﺧﺴﺎرت می‌تواند دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را به‌صورت قابل‌توجهی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. پیاده‌سازی ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ می‌تواند ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎء اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، قیمت‌گذاری ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت ﺻﺤﯿﺢ و خدمت‌رسانی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ بیمه‌گذاران ﮐﻢ رﯾﺴﮏ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان

برای خواندن مقاله کلیک کنید

Views: 2

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *