بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
بررسی احساس امنیت اجتماعی در میان بیمه شدگان و بیمه نشدگان روستایی آذربایجان شرقی

بررسی احساس امنیت اجتماعی در میان بیمه شدگان و بیمه نشدگان روستایی آذربایجان شرقی

بررسی احساس امنیت اجتماعی در میان بیمه شدگان و بیمه نشدگان روستایی آذربایجان شرقی

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای میزان احساس امنیت اجتماعی در میان بیمه شدگان و بیمه نشدگان روستایی آذربایجان شرقی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی و از نظر روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مشمولین به عضویت اختیاری در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می باشند که برابر آمار اعلام شده از طرف این صندوق تعداد آن­ها ۱۷۷۴۹۷ نفر می باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردیده که برابر با ۳۸۴ نفر از بیمه شدگان و بیمه نشدگان روستایی آذربایجان شرقی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد که روایی آن با تایید اساتید و داوران امر حاصل شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۹۳/۰ می باشد. در پژوهش حاضر با توجه به متغیرهای تحقیق شش فرضیه مطرح شد و میزان احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان در ابعاد مالی، جانی، آبرویی و کل براساس متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلی، بعد خانوار، وضعیت تاهل، وضعیت بیمه ای مورد بررسی قرار گرفت که یافته های پژوهش نشان می دهد تفاوت معنی داری در میزان احساس امنیت اجتماعی بیمه شدگان و بیمه نشدگان وجود دارد.بررسی احساس امنیت اجتماعی در میان بیمه شدگان و بیمه نشدگان روستایی آذربایجان شرقی

تبیین رابطه عدالت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستاییِ شهرستان اردبیل

        احساس عدالت اجتماعی از مهم‌ترین ارکان بهبود احساس امنیت اجتماعی از طریق تقویت مولفه‌‎های دسترسی به منابع، حکمروایی خوب، رفاه اقتصادی، عدالت اقتصادی، رشد شخصیت فردی، نبود تبعیض‌های اجتماعی و دسترسی به خدمات اجتماعی، میزان رضایتمندی و میزان مشارکت اجتماعی و غیره است. هدف این مقاله مطالعه و تحلیل اثرات عدالت اجتماعی بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان اردبیل می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری شامل کل روستاییان بالای ۱۵ سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل می‌باشد (۸۵۰۵۳N=)، که از این میان تعداد ۳۸۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت، نتایج حاصل از یافته‌های توصیفی تحقیق نشان داد که از بین میانگین متغیرهای احساس عدالت اجتماعی، میانگین متغیر میزان رفاه اقتصادی (۸۸/۸) در رده اول و میانگین متغیر انسجام اجتماعی (۰۸/۲) در رده آخر قرار داردو از بین میانگین مؤلفه احساس امنیت اجتماعی، مؤلفه امنیت جمعی (۸۵/۱۲) در رده اول و میانگین امنیت فرهنگی (۲۲/۲) در رده آخر قرار دارد. و نیز، نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد به جز مؤلفه‌های انسجام اجتماعی و آزادی‌های سیاسی بین تمامی مؤلفه‌های تحقیق با بهبود احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین، بر اساس نتایج حاصل از ضریب بتا، سهم و نقش متغیر «دسترسی به منابع» به مقدار (۴۸/۰)، در تبیین متغیر وابسته «احساس امنیت اجتماعی» بیش‌تر از سایر متغیرها است و متغیرهای میزان رفاه اقتصادی به مقدار (۴۰/۰)، و حکمروایی خوب به میزان (۲۸/۰)، به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. و در خاتمه، با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهاداتی کاربردی نیز ارائه شده است و بر این نکته تأکید گردید که شاخص‌های پایداری اجتماعی (سرمایه اجتماعی، تعلق سرزمینی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و غیره) در راستای تحقق امنیت اجتماعی تقویت گردد. همچنین رابطه معنی‌دار بین دسترسی به منابع و بهبود احساس امنیت اجتماعی وجود دارد.
روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *