ادامه حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در محیط اقتصادی بازار آزاد که در آن رقابت روز به روز شـدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود بدون برخورداری از سطح مطلوب از اثربخشی در دستیابی به اهداف و کارآیی و صرفه اقتصادی و مدیریت بهینه منابع امکان‌پذیر نمی‌باشد. فعالیت‌های اقتصادی زمانی به صرفه خواهد بود که بتوانیم از منابع محدود اقتصادی حداکثر استفاده را به‌عمل آوریم.

رابطه معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه

مدیران برای انجام مهمترین وظیفه خود یعنی کنترل نیاز به سازوکار و ابزارهایی دارند که بدون استفاده از ساز و کارها و ابزارها به شکل علمی‌ و استاندارد شده امکان انجام وظیفه مدیر و استفاده بهینه از منابع و امکانات مختلف نبوده و با دشواری‌هایی مواجه خواهد گشت و به ناکامی‌خواهد انجامید.

در فضای رقابتی و آزاد امروزی فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها مخصوصا بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی که شرکت‌های خدماتی هستند و ارائه خدمت با کیفیت مطلوب مورد انتظار مشتریان می‌باشد بیش از بیش نیازمند توجه مدیران جهت جوابگویی به سهامداران و ناظران، دولت و مشتریان را می‌طلبد و بدون توجه علمی‌و بهره‌گیری از مدیریت علمی‌و اصولی و عدم استفاده از دستاوردهای علمی‌و پژوهشی مدیران راه به جایی نخواهد برد.

شیوه‌های ارزیابی عملکرد که در شرکت‌های بیمه‌ای در سطح کشور و همچنین ناظران شرکت‌های بیمه از جمله بیمه مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ذیلا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با بررسی شیوه‌های مورد استفاده در شرکت‌های بیمه چه در بعد داخل سازمان و چه شیوه‌هایی که از طرف عوامل بیرون سازمان، که از طرف ناظران دولتی و ذینفع‌ها و سهامداران مورد استفاده قرار می‌گیرد باید اذعان نمود که نارسایی‌هایی وجود دارد. امکان ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و اطلاع از چگونگی در رسیدن به اهداف عالیه شرکت به درستی معلوم نمی‌گردد و با اشکالاتی مواجه هست، که به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بازرسی و حسابرسی‌های داخلی

حسابرسی‌های داخلی در سطح شرکت‌های بیمه صرفا به بررسی محدود عملیات مالی اکتفا می‌کند در صورتی که یک حسابرسی داخلی پویا یا عملیات فنی و مالی و رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و رویه‌های سازمان را به‌طور مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد. بررسی‌ها و گزارش‌های حسابرسی داخلی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در مدیریت بهینه شرکت و رسیدن شرکت و سازمان به اهداف از پیش تعیین شده می‌باشد.

گزارش‌ها و بررسی‌ها حسابرسی داخلی مدیران ارشد سازمان را از چگونگی رعایت دستورالعمل‌ها و سیاست‌های سازمان آگاه خواهد کرد و کارآیی و اثربخشی مدنظر قرار خواهد داد. بازرسی‌ها صرفا در امورات و مسائل موردی که گزارش می‌گردد، محدود می‌شود درصورتی که یک سیستم بازرسی قوی و پویا بایستی در بازرسی‌ها اهداف از پیش تعیین شده‌ای را مدنظر قرار دهد و وظایف و ماموریت‌های تعریف شده‌ای که برای کارکنان معین گردیده با عملکرد واقعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده، همسویی کارکنان با اهداف سازمان و همچنین تخطی و تخلف کارکنان از وظایف محوله مشخص نماید که تشویق و تنبیه را به‌دنبال خواهد داشت که در پی آن سیستم تشویق و تنبیه کارآیی و اثربخشی در سازمان را موجب خواهد شد .

تجزیه و تحلیل‌های آماری

نظر به اینکه وصول حق بیمه به‌صورت منطقه‌ای و جغرافیایی با در نظر گرفتن ریسک منطقه‌ای و سایر عوامل تاثیرگذار اخذ می‌گردد، لذا در تجزیه و تحلیل‌های آماری خسارت بایستی بر اساس وصول حق بیمه مدنظر قرار گرفته و مورد بررسی قرار گیرد از جمله در بیمه‌های شخص ثالث در مناطق کوهستانی و مناطقی که خطرزا هستند حق بیمه‌ها نیز بر اساس آن و با نرخ‌های بالاتر اخذ می‌شود؛ لذا خسارت نیز بر همین اساس و با‌یستی پیش‌بینی خسارت بیشتر لحاظ گردد تا امکان بررسی صحیح و معقول به‌عمل آید.

بودجه‌بندی

درخصوص بودجه‌بندی، و استفاده از ابزار بودجه جهت کنترل و ارزیابی عملکرد بایستی به عرض برسانیم با آنکه هدف اولیه برنامه‌ریزی و کنترل را بر آورده می‌سازد ولی روشی که پویا و کافی بوده باشد، نیست. چرا که در تهیه بودجه از هزینه‌های استاندارد استفاده نمی‌گردد. درخصوص ارزیابی عملکرد کارکنان و شناسایی کارکنان دارای کارآیی و همسـو با اهداف عالیه شرکت و کارکنانی که کارآیی لازم را نداشته و مانع پویایی سیستم و سازمان می‌گردند هیچ‌گونه ارزیابی اصولی و درستی وجود ندارد. انتخاب کارمند نمونه یکی از این ارزیابی‌ها است که انتخابی سلیقه‌ای و بدون پشتوانه علمی‌و قوی می‌باشد.

ارائه راهکارهای مناسب و ابزارهای ارزیابی عملکرد مناسب با صنعت بیمه و شرکت‌های خدماتی

کوشش‌های مدیریت برای دستیابی به هدف‌های واحد تجاری بر اساس دو کارکرد مهم از کارکردهای مدیریتی برنامه‌ریزی و کنترل بایستی پی ریزی شود. اصولا وظیفه برنامه‌ریزی یک فرآیند تصمیم‌گیری است که با مسائل و فعالیت‌هایی نظیر برنامه‌ریزی برای سود مورد نظر، تهیه و تنظیم بودجه مورد نیاز و سایر مسائلی که بتوان با عملکرد واقعی مقایسه نمود، سر و کار دارد. لذا مدیران برای برنامه‌ریزی صحیح و اصولی بایستی تفکر سیستمی‌داشته باشند و از طریق شناخت آگاهانه، سازمان به منزله یک سیستم است که مدیر می‌تواند بر پیچیدگی سازمان که باید آنرا اداره کند واقف شوند. برای تبیین تفکر سیستمی ‌و استفاده از مزایای آن در سازمان ابتدا به تعریف سیستم می‌پردازیم.

مقایسه بودجه با استاندارد

بودجه به عنوان شـیوه‌ای به منظور تأمین اطلاعات قابل اطمینان و به موقع در ارتباط با کنترل عملیات واحد تجاری تلقی می‌شود. بودجه زمانی چهارچوب لازم برای کنترل و کاهش هزینه‌ها به وجود خواهد آورد که بر اساس استانداردها تهیه شده باشد. استانداردها در تهیه و تنظیم بودجه نقش اساسی داشته و استفاده از آنها تقریبا انکارناپذیر است زیرا هدف هر دو اعمال کنترل مدیریت است.

تنظیم بودجه‌ها بدون استفاده از هزینه‌های استاندارد هرگز منجر به استقرار یک سیستم واقعی کنترل بودجه‌ای نخواهد شد و به طور مختصر تعریف استاندارد به شرح زیر خواهد بود:

استاندارد عبارت است از میزان و معیاری که بر اساس شاخص و الگویی که مورد آزمون واقع شده تعیین می‌گردد. هزینه‌های استاندارد اهداف را به شرح زیر در یک سازمان دنبال می‌کند که عبارتند از:

تهیه و تنظیم بودجه‌ها، کنترل هزینه‌ها‌، ایجاد انگیزه کارکنان و سنجش کارآیی آنها، افزایش احتمالی کاهش هزینه‌ها، تسهیل روش‌های هزینه‌یابی و تسریع در ارئه گزارشات، تخصیص هزینه‌ها به مراکز هزینه‌هاو موجودی‌ها و تعیین مبنایی برای ارائه پیشنهاد جهت شرکت در مناقصه‌ها و انعقاد قراردادها و محاسبه قیمت‌های فروش و قیمت تمام شده خدمات.

استفاده از سیستم قیمت تمام شده و هزینه‌یابی استاندارد

از قرن هیجدهم با پیدایش شرکت‌های صنعتی و تولیدی و آگاهی و وقوف شرکت‌ها به استفاده از قیمت تمام شده جهت پاسخگویی به نیازهای داخل سازمان و بیرون سازمان از نقطه‌نظرهای رقابت و کنترل و برنامه‌ریزی استفاده از قیمت تمام شده روز به روز توسعه و گسترش یافته‌، با پیدایش بازارهای مالی و آگاهی از شفافیت اطلاعات مالی جهت بهبود بازارها و ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکاء و اطمینان از تهیه صورت‌های مالی به‌صورت شفاف و عاری از عیب و ایراد استفاده از قیمت تمام شده بیش از بیش احساس گردید.

در قراردادهای اتکایی استفاده از سیستم قیمت تمام شده در تک تک قراردادها و آگاهی از وضعیت سوددهی یا زیان‌دهی قراردادها می‌توان خیلی مفید و مؤثر باشد. با تهیه و تدوین سیستم قیمت تمام شده در سطح سازمان اطلاعات مالی برای ارزیابی عملکرد داخل سازمان و برون سازمانی می‌تواند معنی دار باشد‌، و استفاده از تکنیک‌های مدیریت مالی و اطلاعات حسابداری را برای ارزیابی عملکرد مفید نماید.

آگاهی از اجرای رویه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورات مدیریتی زمانی مشخص می‌گردد که در یک مرکز هزینه یا در یک اداره صدور و خسارت یا بخش‌های واحد اقتصادی بتوان عملکرد واقعی را سنجید. اینکار در سطح سازمان ممکن نخواهد شد مگر با استقرار و برقراری یک سیستم قیمت تمام شده که بتواند تمامی‌ هزینه‌ها را بر اساس معیاری خاص به مراکز هزینه اختصاص دهد. انجام وظیفه با کیفیت و اثربخشی و کارآیی بهتر سازمان را در رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت یاری خواهد نمود. هزینه‌یابی استاندارد وصول حق بیمه و پرداخت خسارت و انجام هزینه‌های سازمان را بر اساس بودجه تدوین شده که بر اساس معیار اصولی و ضابطه‌مند بوده است مشخص می‌کند وهرگونه انحراف از معیار از قبل پیش‌بینی شده قابل بررسی و تجزیه و تحلیل می‌باشد.

با توجه به اینکه کارها براساس سیستم تجزیه و تحلیل کار تجزیه و براساس چارت سازمانی و تشکیلات اداری به افراد محول گردیده و مسیر حرکت در قالب بودجه مشخص شده است هرگونه تخطی و تخلف و انحراف از مسیر حرکت معلوم و قابل پیگیری و بازبینی و اصلاح می‌باشد و کارکنانی که مسیر حرکت آنها را بر اساس پیش‌بینی سازمان و در چهارچوب بودجه که بر اساس هزینه‌یابی استاندارد تهیه شده منطبق باشد، قابل تشویق و قدردانی می‌باشد و مدیریت و اهداف عالی سازمان را پشتیبان و یاریگر خواهند بود.

استفاده از حسابرسی عملیاتی

مدیران در انجام وظیفه خود با کارکرد کنترل و ارزیابی سعی در شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت را جهت مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصت‌ها را دارند این کار یا مشخص شدن توسط ارزیابی و حسابرسی‌های عملیاتی است که کارآیی و اثربخشی را مدنظر قرارداده و مدافع رسیدن شرکت به اهداف از پیش تعیین شده را مورد بررسی قرارداده و سعی در برطرف نمودن آن می‌باشد و همچون چراغی فروزان پیش روی مدیران در فضای تاریک و رقابتی می‌باشد که روشنگر و هدایتگر مدیران خواهد بود‌، با استفاده از نتایج حسابرسی‌های عملیاتی پیروز و فاتح میدان رقابت و نبرد خواهد بود.

حسابرسی عملیاتی مزایایی به شرح زیر خواهد داشت:

شناسایی آن دسته از هدف‌ها و سیاست‌ها و روش‌های سازمانی که تاکنون تعریف نشده باقی مانده‌اند، شناسایی معیارهای اندازه‌گیری میزان نیل به هدف‌های سازمان، ارزیابی  معیار فرآیند داخلی مستقل و بی‌طرفانه عملیات مشخص، ارزیابی میزان رعایت هدف‌ها‌، سیاست‌ها و رویه‌های سازمانی، ارزیابی اثربخشی سیاست‌های کنترل مدیریت، ارزیابی میزان قابلیت اطمینان و فایده گزارش‌های مدیریتی، شناسایی اشکالات‌، نقاط ضعف و دلایل بروز آنها، شناسایی توانایی‌ها و فرصت‌های بالقوه به منظور بهبود سودآوری و افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها و شناسایی راهکارهای جایگزین.

بررسی تاثیرگذاری و تدوین رویه‌ای جهت ارزیابی عملکرد عوامل درون و برون سازمانی سازمان‌ها

با توجه به اینکه عوامل بیرون سازمانی از کنترل‌پذیری کمتری نسبت به عوامل درون سازمانی قرار دارند لذا ارزیابی از دیدگاه آنها و آگاهی از نقاط ضعف و قوت و عمل به دیدگاه‌های منتقدین بیرون سازمانی و همسـویی شرکت با نظرات آنها می‌تواند موجب اعتماد و اطمینان بیشتری شده و مشتری مداری مطلوب و خدمات رسانی بیمه را به ارمغان بیاورد.

استفاده از سلول‌های کنترلی سیستم در این مورد از جمله ادارات روابط عمومی‌و ادارات مشاوره و راهنمایی‌، که شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای به این امر واقف‌اند. مشتری و بیمه‌گذار راهنمایی و کمک لازم را جهت خرید بیمه و گرفتن خدمت به نحو مطلوبی خواهد گرفت و موجب اطمینان مشتری به سازمان گردیده و به پایداری و ارتباط دائم و قوی خواهد انجامید و با آگاهی از نظرات مشتریان و بیمه‌گذاران توسط ادارات روابط عمومی ‌و اتاق‌های مشاوره ارزیابی عملکرد شرکت از دیدگاه خدمت رسانی و انجام بهینه کارها به‌طور مداوم ادامه خواهد یافت و این پروسه به بهبود شیوه‌های مدیریتی خواهد انجامید.

با توجه به اینکه نیروی کار و سرمایه و تجهیزات عواملی هستند که مدیران برای برنامه‌ریزی همواره مدنظر قرار می‌دهند و با استفاده از ارزیابی عملکرد و تاثیرگذاری بر روی این عوامل و خرده سیستم‌ها مدیران می‌توان استفاده بهینه‌ای از منابع به‌عمل آورده و تاثیرگذار باشند وضعیت صنعت‌، مقررات دولتی‌، عامه مردم‌، مسوولیت‌های اجتماعی و رقابت و استراتژی‌های رقابتی مفاهیمی‌هستند که دانش و آگاهی در مورد آنها به اندازه کافی وجود ندارد. میزان کنترل نسبی سازمان بر عوامل محیطی کمتر از میزان کنترل آن بر منابع واحد سازمانی است. مشـتریان و تکنولوژی از محیط خارجی سـازمان محسـوب می‌شوند. امروزه یک رشته علمی‌وظیفه هدایت و کنترل در امور مربوط به مشتریان و بازاریابی را جهت تجزیه و تحلیل رفتاری و کنترل بر عهده دارد. هرچند که سازمان نمی‌تواند دو متغیر محیطی را مانند منابع داخلی به‌طور کامل تحت کنترل درآورد ولی به تلاش‌های موفقیت‌آمیزی برای اعمال کنترل بیشتر و برنامه‌ریزی مبادرت خواهد نمود و با ارزیابی مستمر اداراتی که وظیفه ارتباط و تاثیرگذاری بر عوامل محیطی را دارند به این وظیفه مهم عمل خواهد نمود و از آن در جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت و استراتژیک بهره گرفته خواهد.

در زمینه‌های کنترل امور مربوط به عامه مردم و مسوولیت‌های اجتماعی‌، مشارکت در فعالیت‌های عام‌المنفعه اجتماعی و تاثیرگذاری در اذهان مردم جهت آگاهی از کیفیت و نوع خدمت رسانی سازمان روش‌هایی هستند که همواره توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها بکار گرفته می‌شود. در شرکت‌های اتومبیل سازی قبل از تولید محصول با مراجعه به نظر مردم و استفاده‌کنندگان به طراحی مدل‌هایی دست می‌زنند که قبل از تولید مورد پسند و دلخواه مردم بوده و نیاز به بازاریابی مجدد نداشته و به راحتی به فروش می‌رسد و بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی که همانا فروش اولین قدم در تهیه درست آن است به خوبی تدوین خواهد شد.

رویکرد ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی

برای ارزیابی عملکرد و استفاده از این ارزیابی‌ها جهت تصمیم‌گیری توسط سهامداران و ناظران و ذی‌نفعان از چهار رویکرد: ۱- رویکرد حسابداری ۲ – رویکرد مدیریت مالی ۳- رویکرد تلفیقی ۴- رویکرد اقتصادی استفاده می‌شود که هر یک توانایی‌ها و کمبودهایی دارند. به اختصار به شرح هریک از این رویکرد‌ها پرداخته می‌شود.

رویکرد حسابداری: معیارهای حسابداری حاصل از مدل حسابداری شامل رشد فروش‌، سود‌، سود هر سهم‌، رشد سود‌، تقسیم سود و نرخ بازده حقوق سهام می‌باشد. در این رویکرد همه معیارها به نحوی با سود حسابداری در ارتباطند. از آنجا که سـود حسابداری به شدت تحت تاثیر روش‌های مختلف حسابداری است و مدیریت به راحتی می‌تواند از روش‌های مختلف برای هموارسازی سود استفاده کند این معیارها نمی‌توانند معیار درستی برای سنجش عملکرد باشند.

رویکرد مدیریت مالی: از مهمترین معیارهای این رویکرد می‌توان به مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل آربیتراژ اشاره کرد. در این مدل با محاسبه بازده سرمایه‌گذاریها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران‌، عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

رویکرد تلفیقی: در این رویکرد ارزیابی با ترکیب و تلفیق داده حسابداری و اطلاعات بازار صورت می‌پذیرد. نسبت ارزش بازارP/E نسبت ارزش بازار دارایی‌ها به ارزش دفتری آنها و نسبت کیوتوبین از مهم ترین این معیارها است. این معیارها نمی‌توانند به تنهایی معیار تصمیم‌گیری قرار گیرند و تجزیه و تحلیل آنها الزاما باید بر مبنای این نسبت‌ها در چارچوب تحلیل جامع و با ملاحظه سایر عوامل تاثیرگذار انجام‌گیرد.

رویکرد اقتصادی: در این رویکرد بیشتر به مفاهیم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می‌شود‌، یعنی با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی این اطلاعات را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها قرار می‌دهند این معیار شامل ارزش افزوده اقتصادی‌، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار می‌باشند و به عنوان بهترین معیار ارزیابی عملکرد مطرح‌اند زیرا ارزشی برای شرکت تعیین می‌کنند که مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد و به ارزش واقعی شرکت نزدیک است.

ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای نظریه سود اقتصادی بنا شده و به آن سود باقی مانده هم می‌گویند بر این اساس است که ارزش فقط زمانی ایجاد می‌شود که یک واحد تجاری بتواند تمام هزینه‌های سرمایه خود را پوشش دهد و مبالغی نیز به عنوان سود یا ارزش افزوده اقتصادی باقی بماند. ارزش افزوده اقتصادی یا مورد توجه قراردادن هزینه سرمایه تمام منابع از جمله بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام به عبارت بهتر سود اقتصاد را به جای سود حسابداری اندازه‌گیری می‌کند. تفاوت اساسی سود حسابداری با سود اقتصادی در هزینه سرمایه است. سود اقتصادی عاری از این هزینه سرمایه می‌باشد.

مفهوم اساسی و بنیادی ارزش افزوده اقتصادی این نیست که واحد تجاری سودآور است یا خیر بلکه این است که آیا سود حسابداری برای پوشش هزینه سرمایه کافی است یا خیر؟ به بیان دیگر آیا بازده سرمایه‌گذاری ارزشی برای شرکت ایجاد می‌کند یا خیر؟

ارزش افزوده اقتصادی یک معیار عملکرد ساده‌ای و تصویر واقعی از ایجاد ثروت سهامداران ارائه می‌کند و در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌ها برای بهبود و توجه به منافع کوتاه مدت چون منافع بلندمدت به مدیران کمک می‌کند به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی یک معیار موثر در کیفیت سیاست‌های مدیریت به‌عنوان شاخص قابل اتکایی از نحوه رشد ارزش شرکت در آینده می‌باشد.

نتیجه‌گیری:

برای آگاهی از چگونگی عملکرد مدیران و کارکنان و سودآور یا زیان آور شرکت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت و حرکت سازمان و شرکت در مسیر از پیش تعیین شده و توانایی رقابت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بایستی با تفکر سیستمی‌در سازمان به کمک ابزار و سیستم‌های پشتیبان مدیریتی بتوان سیستم ارزیابی بیمه‌ای را تدوین و به مرحله اجرا درآورد‌، که هم ناظران‌، سرمایه‌گذاران و سهامداران و مشتریان بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌ها از آن به نحو مطلوبی استفاده کنند و هم عملکرد مدیران و کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد و از جنبه‌های توانایی مدیران در مدیریت نیروی انسانی‌، تحقق اهداف از پیش تعیین شده و رسانیدن شرکت به سوددهی وحفظ ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران به وضوح نشانگر باشد.

برای بهره گرفتن از مزایای فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در بعد کلان اقتصادی و رسیدن به رفاه اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی و بهره گرفتن از فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای برای توسعه بازارهای پولی و مالی و افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی بیشتر و افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه و افزایش امید به زندگی در جامعه بایستی یک تحول اساسی در رویکردهای کنترلی در شرکت‌های بیمه چه از طرف ناظران برون سازمانی و چه ابزارهای کنترلی در داخل شرکت‌های بیمه‌ای صورت پذیرد.

برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و استراتژیک شرکت‌های بیمه‌ای و توسعه بیمه‌های زندگی و رسانیدن شرکت‌های بیمه‌ای به سود‌دهی و آماده سازی شرکت‌های بیمه‌ای جهت رقابت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بایستی از استانداردهای حسابداری بهره گرفته شود. یک سیستم حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی کارا و سودمندی طراحی و اجرا گردد مدیرانی که مدیریت را به‌صورت علمی‌آموخته و با تفکر سیستمی ‌یک سیستم کنترلی و ارزیابی عملکرد بیمه‌ای را طراحی و در جهت تحقق اهداف سازمان مورد استفاده قرار دهند. شرکت‌های بیمه‌ای برای رسیدن به اهداف سازمان و مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی چه از بعد سوددهی‌، افزایش ارزش شرکت‌، و ثروت سهامداران و پاسخگویی در قبال سرمایه‌گذاران و سهامداران و ناظران و دولت و توسعه و بهبود شرکت از ابعاد کمی ‌و کیفی و مشارکت در عرصه نوین بیمه‌ای و افزایش پرتفوی و افزایش ضریب نفوذ بیمه و استقرار یک سیستم پاداش و تنبیه متناسب با اهداف سازمان و افزایش توان فنی با استفاده از یک سیستم ارزیابی عملکرد و کنترلی مناسب و کارا و قوی که کارآیی و اثربخشی سازمان را به همراه داشته باشد و بهره خواهد جست و شرکت‌های بیمه‌ای در عرصه فعالیت‌های کنونی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی با استفاده از ابزارهای کنترلی و عملکرد قوی و پویا از جمله: ۱- بودجه‌بندی بر مبنای هزینه‌های استاندارد ۲- حسابرسی عملیاتی ۳- استفاده از سیستم قیمت تمام شده ۴- تجزیه و تحلیل انحرافات ۵- تجزیه و تحلیل و تعیین وظایف۶ – رویکرد ارزش اقتصادی‌، به اهداف خرد و کلان دست خواهند یافت.

و همچنین مشارکت در سازندگی و توسعه اقتصادی از جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و افزایش امید به زندگی‌، توسعه عدالت اجتماعی‌، اشتغال‌زایی‌، مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه بازار‌های پولی و مالی و همچنین توسعه بیمه‌های عمر و زندگی که یکی از معیارهای پایه‌ای برای رشد و توسعه فرهنگی و انسانی در سطح جهان می‌باشد. با استقرار یک سیستم ارزیابی عملکرد قوی و موثر محقق خواهد شد و در یک جمله ارزیابی عملکرد حلقه ارتباطی بین برنامه‌ریزی و اهداف ازپیش تعیین شده و عملکرد واقعی و تحقق یافته در راستای اهداف کوتاه مدت و استراتژیک یک سازمان می‌باشد.