بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
پاسخ - صندوق بیمه خسارات بدنی چیست و در چه مواردی خسارت پرداخت می کند ؟

پاسخ – صندوق بیمه خسارات بدنی چیست و در چه مواردی خسارت پرداخت می کند ؟

پاسخ  – صندوق بیمه خسارات بدنی چیست و در چه مواردی خسارت پرداخت می کند ؟

 • بیمه خسارات بدنی چیست  صندوق بیمه خسارات بدنی بر اساس مصوبه دولت با توجه به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۴۸ تاسیس گردید.
 • مدیریت این صندوق در ابتدا با شرکت بیمه آرمان بوده است اما با توجه به تصویب قانون تاسیس بیمه و بیمه گری به بیمه مرکزی واگذار شد.
 • شایان ذکر است که با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۰، صندوق یادشده شخصیت حقوقی مستقلی پیدا کرد و اساس کار و فعالیت این موسسه مطابق قانون نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ادامه یافت و می تواند به طور مستقل طرف شکایت قرار گیرد.
 • همچنین اساسنامه این صندوق با توجه به اختیاراتی که اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای قوه مجریه در نظر گرفته است توسط هیئت وزیران با استناد به ماد ۲۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب شده است.
 • با توجه به ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، برای حمایت از آسیب دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث، در موارد زیر افراد جامعه می توانند به صندوق مراجعه و مطالبه خسارت نمایند:الف) هنگامی که شرکت بیمه ای که مقصر حادثه از طریق آن اقدام به بیمه شخص ثالث نموده است ورشکسته و یا پروانه فعالیت آن لغو گردد.ب) هنگامی که خسارات وارده خارج از تعهدات شرکت بیمه باشد
  ج) هنگامی که سقف تعهدات شرکت بیمه کفایت پرداخت خسارات وارد شده را ندهد.
  د) هنگامی که مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث باشد و یا اینکه بیمه نامه او تمام شده باشد.
 • همچنین باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده ۱۷ قانون فوق الذکر مواردی همچون خسارات وارده به وسیله نقلیه مقصر حادثه، خسارات ناشی از تشعشعات هسته ای، جریمه و…. از شمول تعهدات صندوق خارج است.
 • در خصوص پرداخت خسارت توسط صندوق باید اشاره داشت که مطابق ماده ۳۰ قانون یادشده اشخاص زیان دیده با ارائه ادله و مستندات قانونی می توانند به صندوق مراجعه نمایند و با توجه به ماده ۳۱ همان قانون صندوق موظف است ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارات مربوطه را در حدود تعهدات خود پرداخت کند همچنین افراد می توانند برای مطالبه خسارت از طریق دادگاه اقدام نمایند.
 • البته باید توجه داشت که صندوق در برخی موارد وجه مورد نظر را به صورت مستقیم به افراد زیان دیده پرداخت نمی کند بلکه مبلغ مورد نظر را به صورت چک به حساب بانکی که مرجع قضایی صالح مشخص نموده است واریز می کند.
 • همچنین صندوق در موارد پرداخت دیه و خسارات بدنی وارد شده به شخص ثالث می بایست قیمت روز را در نظر گرفته و در پرداخت خسارت به جنسیت زیان دیده توجه ننماید همچنین اگر بخشی از خسارات بدنی توسط مراجع دیگر از جمله سازمان  بیمه مپرداخت شده باشد، به همان میزان از سهم پرداختی صندوق کسر می گردد.
 • مواد قانونی قابل استناد – مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارات بدنپاسخ - صندوق بیمه خسارات بدنی چیست و در چه مواردی خسارت پرداخت می کند ؟

  اصل ۲۹ قانون اساسی

  برخورداری از  بیمه مرکزی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

  بند ۹۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰

  صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ الحاق می‌شود و سهم بیست‌درصدی (۲۰%) این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست‌درصدی (۲۰%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ به محض وصول به حساب خزانه واریز می‌گردد. پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصله تا سقف یک‌هزار‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال به این صندوق و پنجاه درصد (۵۰%) تا سقف یک‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد.بیمه خسارات بدنی چیست

  ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث

 • موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
  ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
  پ ـ جریمه یا جزای نقدی
  ت ـ اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
  تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالثبه منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.
  تبصره ۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.
  تبصره ۲ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است.
  تبصره ۳ـ صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالثاشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالثبیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

   

 • روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان
 • شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲
 • بیمه با شما
 • خرید آنلاین بیمه نامه
 • شرایط پرداخت خسارت کلی در بیمه بدنه
 • برای خواندن مقاله بیمه خسارت بدنه کلیک کنید

Views: 1

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *